Rehabilitering

Personer med alvorlig kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet har en sjelden tilstand. Rehabiliteringstilbudet til denne gruppa inneholder en tverrfaglig og høyspesialisert tilnærming.

Kvinne med gul vest løper sammen med ledsager. De bruker ledsagerbånd.Kombinert syns- og hørselshemning i alvorlig grad er en selvstendig funksjonshemning. Sansetapene medfører store utfordringer når det gjelder kommunikasjon,  informasjonsinnhenting og forflytning/mobilitet.

Å leve med kombinert syns- og hørselshemming påvirker en persons mulighet til å stole på de andre sansene, og det brukes mye energi for å klare aktivitetene i dagliglivet.

Dette fører til praktiske og følelsesmessige omstillinger og mange har behov for støtte, opplæring og rehabilitering gjennom hele livet.

Rehabiliteringstilbudet tar utgangspunkt i hver enkelts ressurser og behov.

 

Les mer om Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde. Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at kompetansetjenester for døvblinde skal organiseres som én nasjonal kompetansetjeneste med forankring i ett regionalt helseforetak. Ansvaret legges til Helse Nord RHF.

Oppgavene er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselshemninger, deres pårørende og relevante fagmiljøer.

Kompetansesystemet skal blant annet:

  • bidra til diagnostisering og identifisering av alvorlig kombinert syns- og hørselshemning
  • utrede syns- og hørselsfunksjon
  • tilby psykososial støtte og veiledning
  • gi informasjon, veiledning og opplæring til den enkelte bruker, pårørende og fagpersoner
  • arrangere tilpasningskurs for personer med kombinerte sansetap og deres pårørende
  • tilby informasjon, utprøving og opplæring i bruk av hjelpemidler

										
					
Sist oppdatert 31.07.2018