Syns- og hørselssans

Syn, hørsel og lukt er våre tre fjernsanser.

Synssansen gir oss rask og presis informasjon om miljøet rundt oss på nært hold og på avstand. Det tar kort tid å få et overblikk over et rom eller en gruppe mennesker, og vi kan raskt justere oss selv i forhold til det som skjer rundt oss.

Hørselen er, i likhet med synet, en viktig fjernsans. Den gir oss informasjon om omverden uten av vi trenger å berøre lydkilden. Hørselen spiller en viktig rolle i dagliglivet vårt. Den muliggjør at vi kan kommunisere med andre via tale, på en enkel og effektiv måte.

Ved hjelp av hørselen oppfatter vi stemninger og dynamikk i det som blir sagt, vi oppfatter setningmelodi, stemningsleie, tempo og rytme i talespråket. Dette er spesielt viktig for mennesker med nedsatt syn.

I mimikken leser vi blant annet emosjonelle uttrykk. Dette er spesielt viktig for personer som har delvis eller helt nedsatt hørsel.

Når både syn og hørsel er nedsatt blir tilgangen til mange viktige aspekter ved kommunikasjon delvis eller helt borte. Tilgangen til fysiske omgivelser og informasjon kan bli berørt, men kan kompenseres ved hjelp av god tilrettelegging.

Mange voksne med nedsatt syn og hørsel kan oppleve at tempoet på alt som skjer er altfor høyt, og at de derfor kan ha store utfordringer med å følge med på det som skjer. Dette kan fort resultere i at personen trekker seg tilbake.

Det er derfor en gylden regel at tempoet må senkes betraktelig i alt du sier og gjør når du er sammen med personer som har nedsatt syn og hørsel. Tegn må formidles i synsfeltet og skifter i aktiviteter må være tydelige.

Les mer om syn og synsfunksjon.

Les mer om hørsel og hørselsfunksjon.

Kilder

Andersen, K. J. (2005). Synsvansker hos døvblindfødte (PDF). Arbeidstekst nr. 45. Dronninglund: Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD). Hentet 26. september 2018, fra Nordens Välfärdscenter.

Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre. Statped midt og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet en informasjonsperm til foreldre om hørselstap (0 – 3 år). Permen kan også benyttes til foreldre med større barn.

Les mer

Andersen, K. J. (2010). Små synsvansker – store konsekvenser. Et uoppdaget problem for mange – en ulykke for hørselshemmede? I Hjelmervik, E., Hartveit, G., & Olsen, W. (Red). Utfordringer og undringer. En samling spesialpedagogiske artikler fra Statped Vest. Bergen: Statped skriftserie nr. 98, 19 – 29. Hentet 26. september 2018, fra Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019