Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Vi trenger alle å uttrykke oss og bli forstått. Mange voksne med medfødt kombinert sansetap har utviklet andre kommunikasjonsformer enn tale, eller gjør nytte av andre kommunikasjonshjelpemidler.

Med et fellesbegrep blir disse formene ofte omtalt som Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK). På engelsk: Augmentative and Alternative Communication (AAC).

ASK omfatter ethvert kommunikasjonssystem som gjør det mulig for en person uten forståelig tale, å uttrykke seg.

Innenfor ASK–fagfeltet er det vanlig å skille mellom hjulpet og ikke–hjulpet kommunikasjon.

I ikke–hjulpet kommunikasjon brukes kroppen og kroppslige uttrykk som kommunikative uttrykk, slik som eksempelvis lyder, tegn og gester.

I hjulpet kommunikasjon bruker en person hjelpemidler for å kunne uttrykke seg. Man kan anvende tegnsystemer, som eksempelvis grafiske tegn, materielle tegn eller bilder eller taktile symboler.

Kilder

ASK-loftet. Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) hos mennesker som helt eller delvis mangler tale.

God ask. Rettleiingsmateriell frå Statped med filmar, instruksjonar, forklaringar, spørsmål og arbeidsoppgåver som gjer at du som er vaksen, kan bli ein god kommunikasjonspartnar for barn frå to til seks år som treng alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK).

Grini, K., & Aasen, G. (2013). Taktile symboler og planer. Oslo: Statped sørøst, fagavdeling syn. Hentet 27. september 2018, fra Statped.no.

ISAAC Norge, internasjonal organisasjon for ASK. ISAAC er en internasjonal organisasjon som har til oppgave å øke kommunikasjonsferdigheter og gi muligheter for å bedre livskvalitet til personer med alvorlige kommunikasjonsvansker.

Statped. (uten dato). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Hentet 27. september 2018, fra Statped.no.

Les mer

Statped. (uten dato). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Hentet 27. september 2018, fra Statped.no.

Utdanningsdirektoratet. (uten dato). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Veileder. Hentet 27. september 2018, fra Utdanningsdirektoratet.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019