Lenker og litteratur

Lenker

Kombinerte sansetap voksne

 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått.
 • American Speech-Language-Hearing Association. Amerikansk nettsted om tale, språk og hørsel.
 • Appbibliotek.no. Nettside fra NAV. Om bruk av smartteknologi for mennesker med funksjonsnedsettelser. Nettsiden gir beskrivelse av apper for smarttelefoner og nettbrett for iOS, Andriod og Windows. Du kan søke etter apper i søkemotoren.
 • Autismeforeningen i Norge. Autismeforeningen er en sammenslutning av mennesker med diagnose innen autismespekteret, herunder Asperger syndrom, foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte. Autismeforeningen har omtrent 4500 medlemmer og lag i alle fylker.
 • Barn og unge med særskilte behov. På denne siden fra Utdanningsdirektoratet finnes informasjon om spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning, spesialundervisning for voksne, PP-tjenesten, alternativ og supplerende kommunikasjon, hørselshemmede og synshemmede.
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Veiledning til foreldre.
 • Beitostølen helsesportsenter. Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) er en helseinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten. Vi bruker tilrettelagt fysisk aktivitet som hovedvirkemiddel i vår tilnærming, og økt aktivitet og deltakelse gjennom livet er vår visjon for virksomheten.
 • Blinde og sterkt svaksynte. Veileder om ferdigheter og teknikker som blinde og sterkt svaksynte elever kan ha behov for å lære for å kunne delta i opplæringen på skolen og i aktiviteter i nærmiljøet.
 • Bodin videregående skole og maritime fagskole. Skolen har spesiell tilrettelegging for hørselshemmede (Kompetanseskole for hørselshemmede elever).
 • Bruk smarttelefon og nettbrett uten syn. Her får du oversikt over tekniske løsninger for smarttelefoner og nettbrett, hvordan de fungerer og hvordan de kan tas i bruk. I tillegg får du praktiske råd og veiledning i hvordan oppgaver kan løses på en enkel måte – uten bruk av syn.
 • CI-enhet, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Teamet er tverrfaglig og har landsfunksjon for barn og regionsfunksjon for voksne som har eller skal ha cochleaimplantat (CI). Det foretas utredning, operasjon, tilpasning (lydpåsetting) og oppfølging av CI.
 • Diabetesforbundet. Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er interessert i diabetes.
 • En liten bok om ledsaging. HTML-versjon. I denne boken gis det praktiske råd og forslag til ledsagerteknikker som kan være til nytte når en seende person skal ledsage en person med kombinerte syns- og hørselstap/døvblindhet.
 • En liten bok om ledsaging. PDF-utgave. I denne boken gis det praktiske råd og forslag til ledsagerteknikker som kan være til nytte når en seende person skal ledsage en person med kombinerte syns- og hørselstap/døvblindhet.
 • Ett skritt foran – et tegn- og språkkurs. Målet er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn, unge og voksne som trenger tegn som støtte i den daglige kommunikasjonen (Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK), ved å inspirere omgivelsene til å bli gode modeller.
 • Ett skritt foran. Filmsnutter med tegnsatte barnesanger, regler og tekster. «Ett skritt foran» er en femtrinns kursrekke hvor målet er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn og unge som trenger tegn som støtte i den daglige kommunikasjonen.
 • Flerspråklighet. En ressursside fra Statped om flerspråklighet og barn, unge og voksne med spesialpedagogiske behov.
 • Glem det. En informasjonsfilm til bruk i videregående skole. Filmen følger en hørselshemmet elev gjennom en vanlig skoledag, og synliggjør slik så vel utfordringer som løsninger.
 • God lyd i skolen. En ressursside fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) om hørselshemning og tilrettelegging i skolen. Kan også være nyttig for barnehage og voksenopplæring. Lenker til filmer om tilrettelegging for elever med hørselsnedsettelse.
 • Helse sør-øst – Sykehuset Innlandet HF – om strabisme (skjeling). Sykehuset Innlandet har blant annet utarbeidet behandlingslinje ved strabisme (skjeling) hos barn og ungdom under 18 år.
 • Helsetegn. Nettressurs for helsepersonell. Råd og ressurser for å kommunisere med barn som har hørselsnedsettelse på sykehus eller andre helseinstitusjoner, med og uten tegnspråktolk til stede.
 • Hør her. En håndbok til å skrive i om egen hørselsstatus, egne høreapparat/tekniske hjelpemidler, forsikring osv. På en enkel og kortfattet måte får ufaglærte innsikt i funksjon og enkelt vedlikehold.
 • Hørsel, språk og kommunikasjon. Et utvalg artikler skrevet av fagpersoner innenfor hørselsfeltet. Artiklene gir et speilbilde av det hørselsfaglige feltet i dag.
 • Hørselshemmede. Barn og unge med hørselsnedsettelser møter mange utfordringer. Det er viktig at de får støtte på et tidlig tidspunkt – og den hjelpen som de har krav på. På denne nettsiden finner du både nyttige ressurser og informasjon om rettigheter.
 • Huseby kompetansesenter. Tidligere Huseby kompetansesenter er nå en del av Statped sørøst. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.
 • Jobbforalle.no Bindeledd mellom arbeidsgivere som ønsker å ansette folk med nedsatt funksjonsevne, og folk med nedsatt funksjonsevne som er på utkikk etter jobb. Les stillingsannonser, tips og informasjon om arbeidslivet.
 • Journal of Deafblind Studies on Communication. Foregrounds knowledge that is developing in a new academic study-line that focuses on communication and deafblindness, connected to the International Master in Pedagogical Sciences on Communication and Deafblindness at the University of Groningen.
 • Jungelhåndboka. Trenger du hjelp til å finne fram i paragrafjungelen? Da kan Jungelhåndboka være noe for deg. Jungelhåndboka guider deg gjennom lover og rettigheter innen velferdsretten. Utgitt av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.
 • Kommunikation og Medfødt Døvblindhed. Samling av videoene som hører til bøkene om Kommunikasjon og medfødt døvblindhet.
 • Kunnskapsløftet for hørselshemmede. Det er utviklet egne læreplaner for hørselshemmede i Kunnskapsløftet. Elevene skal ha opplæring etter de ordinære læreplanene i alle andre fag. Her finnes oversikt over læreplaner, veiledninger og rammeverk for opplæring av elever med hørselsnedsettelse.
 • Kunnskapsløftet for hørselshemmede. Det er utviklet egne læreplaner for elever med hørselshemning i Kunnskapsløftet. Elevene skal ha opplæring etter de ordinære læreplanene i alle andre fag. Les mer om dette på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.
 • Kurstilbud rettet mot foreldre og personale til barn med hørselstap. Les mer om ulike kurstilbud på Statped.no.
 • Lånekassen. Lånekassen har stipend- og støtteordninger for elever og studenter som har nedsatt funksjonsevne.
 • Lære å lytte. Digital barnebok. Meningen er å motivere og inspirere barn med hørselsnedsettelse til å øve opp evnen til å lytte. Består av 39 moduler, som har hvert sitt lyduttrykk. Med bilder, animasjoner og sang som gir mening og innhold til lyduttykkene.
 • Little Bear Sees. Helping visually impaired children to learn to see. Amerikansk nettside om hvordan man kan hjelpe barn med CVI (cortical visual impairment) å utnytte synet sitt på en best mulig måte.
 • Lytte. Digital barnebok, som er men å motivere og inspirere barn fra fire år med hørselsnedsettelse til å øve opp evnen til å lytte. Består av 39 moduler, som har hvert sitt lyduttrykk. Med bilder, animasjoner og sang som gir mening og innhold til lyduttykkene.
 • Mo Gård förlag. Forlaget gir ut skrifter og litteratur om omhandler personer som kommuniserer på tegnspråk eller bruker alternative kommunikasjonsformer.
 • Møller-Trøndelag kompetansesenter. Tidligere Møller-Trøndelag kompetansesenter er nå en del av Statped midt. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.
 • Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer (NKVS). NKVS skal sikre nasjonal kompetanseoppbygning og kompetansespredning innenfor sykdommer i likevektsapparatet. Dette er sykdommer som ytrer seg ved symptomer som svimmelhet (vertigo) og balanseforstyrrelser.
 • NAV – Hjelpemidler til lek, trening og aktivisering. Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening og stimulering, for å opprettholde og bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne. For å få slike hjelpemidler må barnets funksjonsevne være varig (utover to år) og vesentlig nedsatt.
 • Nedre Gausen kompetansesenter. Tidligere Nedre Gausen kompetansesenter er nå en del av Statped sørøst. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.
 • NevSom. Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier NevSom arbeider med fagutvikling, forskning, formidling, bistand og rådgivning. Målsettingen er å bistå til individuelt tilrettelagte og likeverdige tjenester for brukere i alle aldre, over hele landet.
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). NLB produserer og låner ut lydbøker og bøker i punktskrift til barn og voksne. Tilbudet omfatter også studielitteratur. NLB er et statlig bibliotek under Kulturdepartementet. Tilbudet er gratis og landsdekkende.
 • Null sus. Informasjonsfilmen «Null sus» er distribuert til alle landets videregående skoler. Denne 25 minutter lange filmen formidler hva som kan bli konsekvensene av å utsette seg for et høyt lydnivå over lang tid.
 • Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede. Opplæringsvideoer for personale. Instruksjonsvideoer og øvingsoppgaver om de mest grunnleggende ferdighetene – for å lære personer med nedsatt syn å bruke smarttelefon og nettbrett. Ressursen er ment for personale i grunnopplæringen, voksenopplæringen og PPT.
 • Ordlister fra fagområdet hørsel. Fire ordlister på norsk, engelsk, arabisk og urdu.
 • Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Overganger mellom barnehage og skole, og mellom ulike skoler og skoleslag, er viktige og utfordrende perioder for barn og ungdom med særskilte behov. Fra Utdanningsdirektoratet.
 • PPT, spesialpedagogikk og tilrettelegging. Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om blant annet spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning, spesialundervisning for voksne, PP-tjenesten, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), syns- og hørselshemmede.
 • Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk. Et tillegg til rammeverk for grunnleggende ferdigheter.
 • Ressurs for hørselshemmede. Nettsidene skal være en ressurs for undervisning av hørselshemmede barn, unge og voksne. Mye av materiellet er utviklet med utgangspunkt i Kunnskapsløftet (LK06), men du finner også oversikt over materiell som ble laget til L97.
 • Skådalen kompetansesenter. Tidligere Skådalen kompetansesenter er nå en del av Statped sørøst. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.
 • Specialpedagogiska skolmydigheten (SPSM). Svensk organisasjon. SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.
 • Statped – læringsressurs. Statped tilrettelegger blant annet lærebøker for elever med synsnedsettelse: punktskrift, e-bøker og lydbøker i DAISY-format. I tillegg taktilt undervisningsmateriell, konkretiseringsmateriell, abakus og pedagogisk materiell for småbarn.
 • Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste – fagområde hørsel. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner, og skal bidra til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 • Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste – fagområde kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner, og skal bidra til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 • Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste – fagområde syn. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner, og skal bidra til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 • Statped midt – en region av Statped. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner, og bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 • Statped nord – en region av Statped. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner, og bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 • Statped sørøst – en region av Statped. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner, og bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 • Statped vest – en region av Statped. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner, og bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 • Statped.no – iPad og svaksynte (2014). Les om hvordan man kan bruke nettbrett og iPad som hjelpemiddel for elever som er svaksynte. Heftet kan også være relevant for alle aldersgrupper.
 • Statped.no – Skolelydbok. Skolelydbok låner ut tilrettelagte lærebøker på lyd, som kan lastes ned. Bøkene er for elever fra 1. til 13. trinn som strever med å lese. Statped samarbeider med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) for å gi et helhetlig tilbud. Tilbudet er gratis.
 • Syn og synsfunksjon i pedagogisk sammenheng. En læringsressurs fra Statped. Hva bør vi vite om synsfunksjonen til barn og unge med nedsatt syn? Hvordan kan vi legge til rette for dem? Denne videoserien ønsker å gi svar på dette og mye mer.
 • Tambartun kompetansesenter. Tidligere Tambartun kompetansesenter er nå en del av Statped midt. Statped tilbyr tjenester til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.
 • Tegnordbok apper. Det finnes tre utgaver av tegnordbok for iOS og to for Android.
 • Tegnordbok.no Ordliste med tegn for de mest vanlige ord og uttrykk i norsk tegnspråk. Se hvordan tegnene utføres og få eksempler på setninger. Mini-utgave og mulighet til å lage egen tegnordliste finnes. Kan brukes fritt.
 • Tegnspråkopplæring for foresatte – "Se mitt språk". «Se mitt språk» er et opplæringsprogram for foreldre til barn med hørselshemming mellom 0-16 år. Les om dette på Statped.no.
 • Tegnspråkpoesi. Tegnspråkpoesi – DVD med 9 dikt laget og framført av Georg Bjerkli. Kan også lastes ned. Sju av diktene er originale dikt, to av andre er norske diktere, gjendiktet på norsk tegnspråk. Du finner den på Statped.no under «Læringsressurs hørsel».
 • TegnStart. TegnStart er et interaktivt program med mange ulike aktiviteter for å lære seg norsk tegnspråk.
 • Tid for hørsel. Gjennom prosjektet «Tid for Hørsel» har Eikholt utviklet en arbeidsmodell for optimalisering av hørselsfunksjonen for personer med et kombinert syns- og hørselstap. Les mer om rapporten og last den ned.
 • Tid for syn. Innovasjon med ny teknologi for optimalisering av synsfunksjon for personer med nedsatt syn og hørsel.
 • Tidlig innsats – Om læringsressurser og tidlig innsats fra Statped. Her finnes læringsressurser som omhandler tidlig innsats når det gjelder opplæring av barn, unge og voksne med spesielle behov.
 • Tidlig innsats. Nettsider fra Statped. Det handler om å gi hjelp til barn, unge og voksne så tidlig som mulig etter at en vanske har oppstått eller er oppdaget. Det kan være rett etter fødselen – eller senere i livet.
 • Tinnitus (øresus). Informasjon fra helsenorge.no. Tinnitus oppleves som å høre lyd som ikke kommer fra en lydkilde. Det er svært vanlig å oppleve tinnitus. For de fleste varer det kort og er lite sjenerende, men noen blir så plaget at det reduserer livskvaliteten.
 • Ung.no. Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
 • Utdanningsdirektoratet: Hørselshemmede. Disse nettsidene erstatter: «Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming».
 • Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet er Kunnskapsdepartementets utøvende organ for barnehage, skole og fagopplæring og skal sette opplæringspolitikken ut i praksis.
 • Veien tilbake – Å få CI i voksen alder. I denne dokumentaren følger vi to voksne som får CI og den tøffe veien de må gjennom for å kunne høre igjen. Filmen er et samarbeidsprosjekt med HLF (Hørselshemmedes Landsforbund), Statped og Novemberfilm. Kjøpes fra Statped.
 • Veileder fra Utdanningsdirektoratet: Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Personer med behov for ASK har det til felles at de har lite eller ingen tale. ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere: håndtegn, grafiske symboler, talemaskiner, kroppslige uttrykk m.m.
 • Veilederen Spesialundervisning. Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Inneholder også info om rett til spesialundervisning og om saksgangen.
 • Veiledningsmateriell – syn. Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever.
 • Vilbli.no – fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Fylkeskommunene, KS og Utdanningsdirektoratet har etablert informasjonstjenesten vilbli.no. Her finner du oppdatert og kvalitetssikret informasjon om videregående opplæring. På grunnlag av denne informasjonen skal søkerne kunne gjøre sine valg.
 • Vilbli.no – informasjon om videregående opplæring for elever med hørselshemning. Videregående opplæring for hørselshemmede. På denne siden finner du informasjon om både tegnspråklige og talespråklige tilbud for hørselshemmede. Noen av tilbudene avhenger av at det melder seg nok søkere.
 • Visuell tegnordbok. Visuell tegnordbok som forklarer tegnenes betydning ved hjelp av bilder.

Kombinerte sansetap generelt

 • Adaptor – hjelpemiddelkatalogen. Hjelpemiddelkatalogen inneholder en mengde produkter som kan være nyttige for blant annet mennesker med synshemning.
 • Adaptor – hjelpemidler til hobby og lek. Hjelpemidler til hobby og lek for blant annet mennesker med synshemning.
 • Adaptor. Adaptor er en bedrift som blant annet har en hjelpemiddelavdeling med produkter for synshemmede og andre. Hjelpemidlene kan forenkle hverdagslige oppgaver.
 • Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. Landets eneste folkehøyskole for døve. Opprettet av Norges Døveforbund. Stikkord: livslang læring, omfattende kursvirksomhet, døves kultur, språk og historie. All undervisning på tegnspråk.
 • American Academy of Ophthalmology: Nystagmus.  Amerikansk artikkel om nystagmus.
 • Appcessories (ting som kan styres eller leses av med mobile enheter). Nettside fra MediaLT. Mobile enheter brukes også til å styre eller avlese annen teknologi (appcessories). For personer med funksjonsnedsettelse kan den teknologiske utviklingen gi nye muligheter. Maskin- og programvaren må være universelt utformet.
 • Arbeidstilsynet – Støy og helse. Om støy, konsekvenser av støy og forebygging av støyskader.
 • Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeidsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Arbeidstilsynet arbeider for et forsvarlig arbeidsmiljø og trygge tilsettingsforhold for alle.
 • ASK-loftet. Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) hos mennesker som helt eller delvis mangler tale.
 • Assistanse – Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. Fra 1. januar 2012 er Assistanse en del av Norges Blindeforbund. Assistanses nettsted vil legges ned fra samme dato. Men informasjonen vil ikke forsvinne.
 • Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Familie og oppvekst. Familievernet er en spesialtjeneste som gir tilbud om behandling og rådgivning til alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien. Familievernet tar imot enkeltpersoner, par og familier.
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne. Les om samlivskurs og støtteordninger for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne.
 • Be My Eyes – Lend your eyes to the blind. «Bringing Sight to the Blind and Visually Impaired.» En non-profit app (applikasjon) for iOS. Denne appen gjør det mulig for personer som har synsnedsettelse å få hjelp av seende via mikrofon og kamera på iPad eller iPhone. Verdensomspennende.
 • Blind og mobil. Nettsted fra Statped. Hvordan kan personer som er blinde bruke smarttelefoner og nettbrett, hvordan kan disse løsningene tas i bruk og hvordan kan de benyttes i praksis? Personer som er sterkt svaksynte kan også ha nytte av dette.
 • Borgestadklinikken – Blå Kors Sør. En spesialisthelsevirksomhet for rus- og avhengighetsproblematikk. Borgestadklinikken er landets største behandlingsinstitusjon for mennesker med rus-og avhengighetsrelaterte problemer og deres familier.
 • British Society of Audiology. Britisk audiologi forening.
 • Brukermedvirkning. Pasienter eller brukere har rett til å medvirke når de mottar helse- og omsorgstjenester, og rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige tjenesteformer og undersøkelses- og behandlingsformer. Hentet fra helsenorge.no.
 • Cerebral Parese-foreningen. CP-foreningen er en interesseorganisasjon for personer med cerebral parese eller lignende nevrologiske tilstander, og også deres familier.
 • Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN). Registeret ble opprettet på initiativ fra en gruppe forskere og klinikere ved NTNU, Medisinsk fødselsregister og Sykehuset i Vestfold (SiV). Tidligere fantes det ikke noen nasjonal oversikt over forekomst og alvorlighetsgrad av CP blant barn i Norge.
 • CHARGE syndrom. Nettside fra Frambu. En genetisk tilstand. Navnet er en engelsk initialforkortelse: Colobom, Heart defects, Atresia of the choanae, Retardation of growth and/or development, Genital and/or urinary defects, Ear anomalies and/or deafness.
 • Colorado Department of Education – Factsheet Etiologies Related to Deafblindness. Her finner du en liste over en del syndromer og tilstander som kan føre til kombinerte syns- og hørselstap.
 • Dansk forening for Albinisme (DFFA). Dansk forening for Albinisme er en forening som består af voksne, børn og unge med diagnosen albinisme samt pårørende og andre interesserede. Alle med interesse for diagnosen kan blive medlem af foreningen.
 • Deltasenteret. Universell utforming og tilgjengelighet. Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet.
 • Den norske kirke – Døvekirken. Døvemenighetene er Den norske kirkes menigheter for mennesker med hørselsnedsettelse, både døve og tunghørte. Døvemenighetene finner du i Oslo, Vestfold, Telemark, Bergen, Stavanger, Møre, Trondheim og Tromsø.
 • Downs syndrom. Fra Helsenorge.no: Downs syndrom (Trisomi 21) er en medfødt genetisk tilstand, som kan få forskjellige følger fra person til person. Downs syndrom kan ikke kureres, men behandling og tilrettelegging kan redusere utfordringene.
 • Døves Kulturdager. Døves Kulturdager arrangeres hvert år. Ulike byer i landet veksler om å være vertskap for kulturdagene.
 • E-læring for individuell plan (IP). Denne nettsiden gir generell informasjon og opplæring i arbeidet med individuell plan (IP). Informasjonen er beregnet for alle, både de som ønsker en plan, eier en plan, er deltakere i en plan eller til de som trenger informasjon om ordningen.
 • Eikholt – nasjonalt ressurssenter for døvblinde. Eikholt er tildelt et nasjonalt ansvar for NAV tilpasningskurs for personer med kombinerte syns- og hørselstap/døvblindhet. Eikholt er også enhet i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, en spesialisthelsetjeneste som koordineres av Helse Nord RHF.
 • En liten bok om ledsaging. PDF-utgave. I denne boken gis det praktiske råd og forslag til ledsagerteknikker som kan være til nytte når en seende person skal ledsage en person med kombinerte syns- og hørselstap/døvblindhet.
 • En liten bok om ledsaging. HTML-versjon. I denne boken gis det praktiske råd og forslag til ledsagerteknikker som kan være til nytte når en seende person skal ledsage en person med kombinerte syns- og hørselstap/døvblindhet.
 • En sjelden guide. En brosjyre fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser – til deg som har fått vite at du har en sjelden diagnose, og for dine pårørende. Du finner lenken til PDF-en nede til høyre på nettsiden.
 • EyeWiki, American Academy of Ophthalmology: Ectopia Lentis. Amerikansk nettside om linseluksasjon/Ectopia Lentis.
 • EyeWiki, American Academy of Ophthalmology: Leber Congenital Amaurosis. Amerikansk nettside om LCA.
 • EyeWiki, American Academy of Ophthalmology: Optic nerve hypoplasia. Amerikansk artikkel om optikushypoplasi/synsnervehypoplasi (ONH).
 • EyeWiki, American Academy of Ophthalmology: Retinal Detachment. Amerikansk artikkel om netthinneavløsning/netthinneløsning/amotio retinae.
 • EyeWiki, American Academy of Ophthalmology. Amerikansk oppslagsverk om øyesykdommer, diagnoser og behandling, skrevet av øyeleger.
 • EyeWiki. Coats disease. Amerikansk artikkel om Coats sykdom.
 • Familienettet – for familier med barn som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom. Familienettet er blant annet en kanal for informasjon om rettigheter, tilbud og aktiviteter.
 • FAS föreningen – för gemenskap, stöd och information om alkoholrelaterade fosterskador. Svensk nettside med informasjon og kunnskap om fosterskader forårsaket av alkoholbruk i svangerskapet.
 • Foreningen for BBS – Bardet-Biedl Syndrom. (tidligere Laurence-Moon-Bardet-Biedl (LMBB). Foreningens formål er å bidra til spredning av informasjon og kunnskap om Bardet-Biedl Syndrom, samt å hjelpe og støtte medlemmene.
 • Foreningen Norges døvblinde (FNDB) – med avdeling for foreldre og søsken. FNDB arbeider for alle grupper døvblinde og syns- og hørselshemmede – både dem som er født med en kombinert syns- og hørselshemming, så vel som dem som har fått det senere i livet. De har en egen informasjonsavdeling.
 • Forstår du? Nettstedet gir informasjon om hørselshemming, døvhet og kommunikasjon. Det tar opp tema som munnavlesing, hørselstap, konsekvenser for taleoppfattelse, tegnspråk og visuell kommunikasjon.
 • Fotoutstillingen "Mer enn ingenting." Filmreportasje fra NRK. Prosjektleder Dhita Siauw, i regi av Norges Blindeforbund. Landets dyktigste fotografer har tolket hvordan verden ser ut fra perspektivet til svaksynte personer.
 • Fotoutstillingen "Mer enn ingenting." Hvordan ser svaksynte? Les mer om fotoutstillingen og se bildene på hjemmesiden til Norges Blindeforbund. Prosjektleder Dhita Siauw.
 • Født med alkoholskade – en film om unge med FASD. Produsert av Sørlandet kompetansesenter (nå Statped) i samarbeid med KoRus-Sør og R-Bup, finansiert av Helsedirektoratet. Filmen er informativ og egner seg for de som jobber med FASD eller andre som er berørt.
 • Følelser når synet svikter – DVD. Filmen er fra 2006-2007 og produsert av RP-foreningen med støtte fra Helse og Rehabilitering. Varighet 32 minutter. Norsk tale med norsk og engelsk teksting.
 • Frambu – kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Samler og utvikler kunnskap om sjeldne og lite kjente diagnoser og sprer denne til personer med diagnose og deres pårørende og fagmiljøer.
 • Fritid for alle. Ide- og kunnskapsbank for alle som arbeider med å tilrettelegge fritid for andre og søker informasjon knyttet til fagfeltet «Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse». Fritid med Bistand i Kristiansand og Helsedirektoratet er ansvarlig.
 • Fylkesmannen. Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgåver og er klage- og tilsynsstyresmakt med oppdrag frå fleire departement.
 • God ask. Rettleiingsmateriell frå Statped med filmar, instruksjonar, forklaringar, spørsmål og arbeidsoppgåver som gjer at du som er vaksen, kan bli ein god kommunikasjonspartnar for barn frå to til seks år som treng alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK).
 • Grunn- og hjelpestønad fra NAV. Les om grunn- og hjelpestønad på nav.no.
 • Grunn- og hjelpestønad fra NAV. Les om grunn- og hjelpestønad på nav.no.
 • Grunn- og hjelpestønad fra NAV. Les om grunn- og hjelpestønad på nav.no.
 • Helen Keller Center. Since 1893, Helen Keller Services (HKS) has been committed to improving the lives of individuals who are blind, visually impaired or have combined hearing and vision loss. Read more about HKS.
 • Helse Midt-Norge RHF. Regionalt helseforetak som har ansvar for befolkningen i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
 • Helse Nord RHF. Regionalt helseforetak som har ansvaret for befolkningen i Nordland, Troms og Finnmark.
 • Helse Sør-Øst RHF. Statlig helseforetaksgruppe med ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Det regionale helseforetaket har hovedkontor på Hamar.
 • Helse Vest RHF. Regionalt helseforetak som har ansvar for befolkningen i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
 • Helse- og omsorgsdepartementet – De regionale helseforetakene. Norge er delt i fire helseregioner. I hver av dem har et regionalt helseforetak ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester. Staten eier de regionale helseforetakene.
 • Helsebiblioteket. Offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder. Helsebiblioteket.no kjøper også inn en rekke fagressurser og gjør disse tilgjengelig via nettstedet.
 • Helsedirektoratet. Pårørendeveileder. Om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten. Veilederen beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis. Omfatter alle pårørendegrupper.
 • Helsekompetanse. Nettsider om generell informasjon og opplæring i arbeidet med individuell plan. Informasjonen er beregnet til alle, både til de som ønsker en plan, eier en plan, er deltagere i en plan eller til de som trenger informasjon om ordningen.
 • Helsenorge.no – Habilitering og rehabilitering. Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at pasient og bruker kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evne til mestring. Målet er å kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra egne forutsetninger og ønsker.
 • Helsenorge.no – Hjelpetilbud i kommunene. Les om hjelpetilbud i kommunene på Helsenorge.no.
 • Helsenorge.no – Sjeldne tilstander. I Norge er det ca. 30 000 mennesker som har en sjelden tilstand, dvs. en tilstand hvor det er færre enn 100 kjente individer pr million innbyggere (færre enn 500 kjente tilfeller).
 • Helsenorge.no – Støttekontakt. En støttekontakt er en person som får godtgjørelse av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid.
 • Helsenorge.no. Helsenorge.no er den offentlege nettstaden for innbyggarar i Noreg. Innhaldet vert levert av ulike aktørar i helsesektoren. Norsk Helsenett har ansvar for nettstaden. Her finn du kvalitetssikra helseinformasjon om ei rekke tema.
 • Helsenorge.no. Om spesialist- og kommunehelsetjenesten.
 • Helsenorge.no. – Hjerneslag. Les om hjerneslag på Helsenorge.no.
 • Hjælpemiddelbasen. Hjælpemiddelbasen er en dansk hjelpemiddeldatabase med oversikt over hjelpemidler, forhandlere, nyheder, forum, litteraturhenvisninger med mer.
 • Hjernehjelp.no. Hjernehjelp.no er et nettsted om kognitiv svikt. Hva er kognitive funksjoner og svikt, hva fører det til og litt om hvordan vi kan hjelpe de som sliter med det.
 • HLF – Hørselshemmedes Landsforbund: Bruk og stell av høreapparater. Ressursside om bruk og stell av høreapparat, med nyttige instruksjonsvideoer.
 • HLF – Hørselshemmedes Landsforbund. HLF er en interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen meniere.
 • HLF Briskeby kompetansesenter as. Et landsdekkende senter som er delt i tre virksomheter: HLF kompetansesenter as, HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as og Briskeby videregående skole as. Selskapene eies av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).
 • HLFU – Hørselshemmedes Landsforbund Ungdom. HLFU er organisasjonen for unge og unge voksne (0-35 år) med ulike former for hørselsutfordringer som nedsatt hørsel, tinnitus, Menières og CI.
 • Høgskolen i Oslo og Akershus. Høgskolen tilbyr blant annet ulike studier i tegnspråk og bachelor i tegnspråk og tolking.
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag. Høgskolen tilbyr blant annet ulike studier i tegnspråk og bachelor i tegnspråk og tolking.
 • Høgskolen i Sørøst-Norge. Optometri. Tilbyr grunnutdanning og formell etter- og videreutdanning for optikere og andre.
 • Høgskulen på Vestlandet. Høgskolen tilbyr ulike fag og emner innen tegnspråk, blant annet bachelor i tegnspråk og tolking.
 • Hørselshemmede. Barn og unge med hørselsnedsettelser møter mange utfordringer. Det er viktig at de får støtte på et tidlig tidspunkt – og den hjelpen som de har krav på. På denne nettsiden finner du både nyttige ressurser og informasjon om rettigheter.
 • Hørselstesteren.no. HLF, Hørselshemmedes Landsforbund, har laget denne testen. Den gir deg en indikasjon på hvor godt du hører – normalt eller dårligere. Testen er beregnet for deg som er voksen, har norsk som morsmål og ikke er høreapparatbruker.
 • Husbanken. Regjeringens visjon for boligpolitikken er at alle skal kunne bo trygt og godt. Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av politikken.
 • I Norge. En tegnspråklig læringsressurs til 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere som er døve, som har liten eller ingen skolegang.
 • IBOS app-liste til blinde og svaksynte. Institutt for blinde og svagsynede (IBOS) i København, har laget en liste over apper som kan være nyttige for personer med synsnedsettelse.
 • ICD-10. Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. Norsk versjon. Elektronisk søkeverktøy. Tjenesten utvikles og driftes av Direktoratet for e-helse med tillatelse fra World Health Organization (WHO).
 • ICF-CY. Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse – versjon for barn og ungdom. Norsk versjon. Elektronisk søkeverktøy. Tjenesten utvikles og driftes av Direktoratet for e-helse med tillatelse fra World Health Organization (WHO).
 • Idrett.no. Idrett.no er en ny fellesportal for norsk idrett, med samlet informasjon om alle terminlister, kamper og resultater, turneringer, tabeller og anlegg.
 • International Consensus Statement on the Clinical and Therapeutic Management of Leber Hereditary Optic Neuropathy. Om bruk av Idebenone ved behandling av Lebers hereditære optikus nevropati (LHON).
 • ISAAC Norge, internasjonal organisasjon for ASK. ISAAC er en internasjonal organisasjon som har til oppgave å øke kommunikasjonsferdigheter og gi muligheter for å bedre livskvalitet til personer med alvorlige kommunikasjonsvansker.
 • Johnsgård Turistsenter AS. På Johnsgård i Østerdalen arrangeres det hvert år familieuker for barn med medfødte syns- og hørselsvansker, deres foreldre og søsken. Her legges det til rette for at alle skal oppleve naturen på land og i vann.
 • Jungelhåndboka. Trenger du hjelp til å finne fram i paragrafjungelen? Da kan Jungelhåndboka 2015 noe for deg. Jungelhåndboka guider deg gjennom lover og rettigheter. Vær obs på at heftet kan være utdatert på enkelte områder. Det blir ikke laget flere versjoner av boka.
 • Karlstadmodellen. Karstadmodellen er navnet på en modell til språktrening, for barn, unge og eldre, med eller uten en diagnose.
 • Kommunikation og Medfødt Døvblindhed. Samling av videoene som hører til bøkene om Kommunikasjon og medfødt døvblindhet.
 • Kommunikationscentret region hovedstaden. Dansk nettsted med informasjon om syn, hørsel, tale/stemme, hjerneskade, lese/stave og planlegging/hukommelse. Målet er at den enkelte skal kunne klare hverdagen best mulig og bevare sine relasjoner.
 • Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Både kommuner og spesialisthelsetjeneste er pålagt å ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Dette skal være et kontaktpunkt for forpliktende samhandling.
 • KreftTegn. Informasjon om kreft på tegnspråk. Nettside med filmer og informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell. Temaene som filmene tar opp er: Hva er kreft?, Behandling, Kreftforeningen, Å leve med kreft og Kommunikasjon.
 • Krystallsyke. Krystallsyke er en tilstand hvor man får kraftige anfall av svimmelhet, og det kjennes ut som omverdenen snurrer rundt. Anfallene varer vanligvis 10–20 sekunder. Årsaken er krystaller som har løsnet i det indre øret.
 • Kunnskapsbanken.net. Om hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og tolking fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Kunnskapsbanken er for deg som er opptatt av funksjonshemming og deltakelse i samfunnet.
 • Kunnskapsløftet for hørselshemmede. Det er utviklet egne læreplaner for elever med hørselshemning i Kunnskapsløftet. Elevene skal ha opplæring etter de ordinære læreplanene i alle andre fag. Les mer om dette på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.
 • Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB). LSHDB er en landsdekkende interesseorganisasjon av og for kombinert syns- og hørselshemmede og døvblinde som arbeider for døvblindes rettigheter, for full deltakelse i samfunnet og for å skape gode sosiale miljøer og aktiviteter.
 • Lægehåndbogen. Dansk, tilpasset og oversatt utgave av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) utgitt av Norsk Helseinformatikk (NHI).
 • Lær deg tegn på egenhånd. Ønsker du å lære tegn på en morsom måte, kan denne nettsiden være noe for deg! Her finner du en forelesning om det å lære tegn på egen hånd og en del materiell. Det er fort gjort å bli bitt av tegnbasillen!
 • Lærings- og Undervisningsmateriale Relatert til Tegnspråk (LURT) LURT er interaktivt undervisningsmateriell i tegnspråk. LURT består av internettsider som inneholder tekst, oppgaver og videosnutter. LURT kan brukes av alle, men temaene er rettet mot de som tar studiet i tegnspråk på Høyskolen i Nord-Trøndelag.
 • Lea Hyvärinen – tester – synsutredning – utdanning. Den finske øyelegen Lea Hyvärinen har utviklet dette nettstedet der du finner ressurser og informasjon om syn og synsfunksjon, synsutredning og testmateriell.
 • Legevakthåndboken – for leger i vakt. Symptomer og sykdommer – øyet. Utgitt av helsebiblioteket.no, Gyldendal akademisk og Uni helse – Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.
 • Lovdata – Forskrift om habilitering og rehabilitering. Gå til forskrifter og søk på habilitering og rehabilitering.
 • Lovdata. Norges lover.
 • Materialecentret. Center for visuelle & auditive specialundervisningsmaterialer. Dansk offentlig virksomhet som er et spesialpedagogisk forlag, og det eneste i landet som har spesialisert seg innenfor høretap, cochleaimplantasjon (CI) og døvblindhet.
 • Mo Gård. Mo Gård är en svensk stiftelseägd non-profit verksamhet som erbjuder tjänster till personer som kommunicerar på teckenspråk eller använder alternativa kommunikationsformer och som har ytterligare funktionsnedsättning.
 • Mobilitet når synet svikter – DVD. Filmen er fra 2004-2005 og produsert av RP-foreningen med støtte fra Helse og Rehabilitering. Varighet 23 minutter. Norsk tale med norsk og engelsk teksting.
 • Mobiltelefon og nettbrett. Nettside fra Norges Blindeforbund. Mange mobiltelefoner og nettbrett kan gjøres enklere å bruke ved å endre på innstillingene. Her kan du lese om hvordan du kan aktivere ulike innstillinger for både iOS og Android.
 • MS-forbundet – Multippel sklerose-forbundet. MS-forbundet er en interesseorganisasjon som skal ivareta og fremme interessene til mennesker med multippel sklerose (MS). Organisasjonen er for alle med MS, pårørende, helsepersonell og andre interesserte.
 • Når barnet har nedsatt hørsel – en informasjonsfilm til foreldre som er minoritetsspråklige og har barn med hørselsnedsettelse. Det er viktig for foreldre å være klar over hvordan man best kan støtte opp om sitt barn og hvordan skole og hjelpeapparat kan bidra. I filmen møter vi tre jenter med ulik grad av hørselstap og med ulik bakgrunn.
 • Når ørene virker, men hjernen ikke forstår. PDF om auditive prosesseringsvansker (APD) fra HLF Hørselshemmedes Landssforbund, Helse Møre og Romsdal og Exstrastiftelsen.
 • Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Hovedoppgaven er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselshemninger, deres pårørende og lokale fagmiljøer.
 • Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Kompetansetjenesten skal bidra til økt kvalitet på lærings- og mestringstjenester gjennom forskning, utvikling, kommunikasjon og formidling.
 • Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS). Kompetansetjenesten er et tilbud for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre med behov for informasjon om MS i Norge. De driver ikke med behandling av pasienter, men med formidling, forskning, fagutvikling og undervisning.
 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). – ni landsdekkende kompetansesentra, én kompetansetjeneste, NKSD.
 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Ni landsdekkende kompetansesentre, én kompetansetjeneste: NKSD.
 • Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer. Kompetansetjenesten skal bygge opp og spre kompetanse, samt sikre implementering av ny kunnskap for å utarbeide et gjennomførbart, helhetlig og kostnadseffektivt pasientforløp uavhengig av bosted. Tjenestens arbeid skal være basert på brukermedvirkning.
 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU). Hovedoppgaven er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemming. Kunnskapsbanken deres fungerer som en veiviser til kunnskap om tjenester. Innholdet er knyttet til de aller fleste temaene NAKU arbeider med.
 • National Center on Deaf-Blindness. As a national technical assistance center funded by the federal Department of Education, NCDB works to improve the quality of life for children who are deaf-blind and their families.
 • National Eye Institute – National Institutes of Health – Research today…Vision tomorrow. Nettportal om syn og forskning.
 • National MPS Society, USA. Hjemmeside til National MPS Society, USA.
 • Nationellt Kunskapcenter för Dövblindfrågor i Sverige. Formålet er blant annet å samle, utvikle og spre informasjon om døvblindhet.
 • Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCdb). är en övergripande svensk nationell resurs. En av de viktigaste uppgifterna för NKCdb är att samla, utveckla och på olika sätt förmedla kunskaper om dövblindhet, till olika samhällsaktörer på olika nivåer.
 • NAV – arbeid. Har du en varig funksjonsnedsettelse kan du få stønad til hjelpemidler og tilrettelegging av det fysiske miljøet på arbeidsplassen.
 • NAV – Arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid. Bistanden kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV.
 • NAV – Forhøyet hjelpestønad. Barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad kan få forhøyet hjelpestønad.
 • NAV – Førerhund. Er du blind eller svaksynt kan du ha rett til førerhund. Hunden har fått opplæring for at du skal være tryggere når du er ute. Les mer om førerhund på disse siden fra NAV.
 • NAV – Grunn- og hjelpestønad. Grunn-, hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad gis til personer som har bestemte ekstrautgifter eller som har særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av varig sykdom, skade eller lyte.
 • NAV – Hjelpemiddeldatabasen. Informasjon om hjelpemidler som kan bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve så selvstendig som mulig. Også hjelpemidler for de som assisterer. Utvalget omfatter både hjelpemidler som dekkes av NAV og hjelpemidler som ikke dekkes av NAV.
 • NAV – Hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.
 • NAV – Hjelpemidler til lek, trening og aktivisering. Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening og stimulering, for å opprettholde og bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne. For å få slike hjelpemidler må barnets funksjonsevne være varig (utover to år) og vesentlig nedsatt.
 • NAV – Omsorgspenger. Du kan få omsorgspenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt når barnet ditt eller barnepasseren er syk.
 • NAV – Opplæringspenger. Du kan få opplæringspenger dersom du har inntektstap når du deltar på kurs eller annen opplæring som er nødvendig for at du kan ta deg av og behandle et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn som du har omsorg for.
 • NAV – Opplæringstiltak ved syns- og hørselsvansker. Har du store syns- eller hørselvansker kan du få støtte til opplæring som gjør at du mestrer arbeids- og dagligliv bedre.
 • NAV – Person. Informasjonsside fra NAV der du kan velge hva du vil lese mer om.
 • NAV – Pleiepenger. Du kan få pleiepenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt i forbindelse med pleie av sykt barn eller for pleie av nærstående i livets sluttfase.
 • NAV – Tolk. Informasjon fra tolketjenesten for hørselshemmede (tunghørte og døve) og døvblinde.
 • NAV – Bil og spesialutstyr. På disse sidene fra NAV finner du informasjon om bil og tilpasninger, samt spesialutstyr til bruk i bil.
 • NAV rettskilder – Kapittel 6. Grunnstønad og hjelpestønad. Her kan du lese mer om grunnstønad, hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad til barn og unge.
 • NAV rettskilder. Hos NAV Rettskilder finner du de mest sentrale lover, forskrifter, rundskriv med mer som gjelder tjenester og ytelser i NAV. Ved å søke i NAV Rettskilder kan du gjøre deg kjent med bestemmelsene som har betydning for din situasjon.
 • NAV. Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.
 • NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier – ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier. NevSoms diagnoser er nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autismespekterdiagnoser (ASD) og Tourettes syndrom. Hypersomniene er idiopatisk hypersomni, Kleine-Levins syndrom og narkolepsi.
 • NHI.no – Norsk helseinformatikk. Nettsider om helse. Utgiver av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).
 • NHI.no – Norsk helseinformatikk – Coats sykdom. Norsk artikkel om Coats sykdom.
 • NHI.no – Norsk helseinformatikk.  Nettsider om helse. Utgiver av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).
 • Nordens Välfärdscenter (NVC) – publikasjoner. Nordens velferdssenter er en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn, og er et kraftfullt redskap i det nordiske samarbeidet i den sosiale sektoren. Senteret gir ut en rekke publikasjoner.
 • Nordens Välfärdscenter (NVC). Nordens velferdssenter er en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn, og er et kraftfullt redskap i det nordiske samarbeidet i den sosiale sektoren.
 • Norge.no – veiviser til offentlige tjenester på nett. Nettstedet Norge.no er en veiviser til innbyggerrettede tjenester på nett. Her finner du tjenester fra stat og kommune. Nettsider med kontaktinformasjon til virksomheten eller kommunen finner du ved å klikke på den aktuelle logoen.
 • Norges Blindeforbund (NBF). Norges Blindeforbund er organisasjonen for alle som ser dårlig.
 • Norges Døveforbund (NDF). Norges Døveforbund er tegnspråkbrukernes interesseorganisasjon. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå bedring av den enkeltes livsstandard og levekår, og full samfunnsmessig likestilling. 25 lokale døveforeninger er tilsluttet.
 • Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU). Norges Døveforbund Ungdom er en seksjon under Norges Døveforbund, for deg mellom 0 og 30 år.
 • Norges idrettsforbund (NIF). NIF arbeider for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.
 • Norges Musikkhøgskole – CREMAH – Senter for forskning i musikk og helse. CREMAH står for Centre for Research in Music and Health og har som målsetting å utvikle ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon gjennom forskning på musikk som helseressurs for mennesker og samfunn.
 • Norges optikerforbund – Den lille øyeboken. Lettfattelig illustrert håndbok med informasjon om synet ditt. Utgitt av Norges Optikerforbund. Den norske utgaven er en bearbeidet utgave av den svenske «Lilla Ögonboken».
 • Norges Optikerforbund. Hjemmeside til Norges Optikerforbund.
 • Norsk Forening for Albinisme (NFFA). NFFA er en liten forening på ca 100 medlemmer. Foreningen ønsker å være en støttespiller for mennesker med albinisme og for familiene deres.
 • Norsk forening for musikkterapi. Interesseorganisasjon som har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge. Foreningen samarbeider med ulike musikkorganisasjoner for å oppnå et bedre musikktilbud for mennesker med særlige behov.
 • Norsk forening mot støy. Landsdekkende medlemsorganisasjon som arbeider for å redusere støyplager og forebygge støybelastning i Norge, for derved å sikre en bedre livskvalitet. Foreningen ble etablert i 1963.
 • Norsk glaukomforening. Norsk Glaukomforening er en landsdekkende forening for pasienter og pårørende med glaukom (grønn stær). Foreningens hovedmål er å bidra til å gi pasienter og deres pårørende økt trygghet og livskvalitet. Nøkkelen til dette er informasjon og motivasjon.
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). NLB produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til barn, unge og voksne som er blinde eller svaksynte og til andre som har vansker med å lese trykt tekst. Mange av NLBs lånere har dysleksi eller andre lese- og skrivevansker. Utlånet er gratis.
 • Norsk NCL-forening. Landsomfattende brukerforening, etablert i 1980 som Norsk Spielmeyer-Vogt Forening (NSVF). I 2019 skiftet foreningen navn. Formålet er å arbeide til beste for barn, unge og voksne med Nevronal Ceroid Lipofuscinose (NCL) og deres familier.
 • Norsk Nettverk for Down Syndrom (NNDS). NNDS er en landsdekkende frivillig organisasjon som arbeider for mennesker med Down Syndrom.
 • Norsk oftalmologisk forening. Norsk øyelegeforening. Hjemmeside for norsk oftalmologisk forening. Inneholder informasjon, blant annet om øyesykdommer.
 • Norsk Revmatikerforbund (NRF). Hjemmeside for Norsk Revmatikerforbund (NRF). Forbundets viktigste arbeidsfelt er forskning, informasjon og opplæring om revmatiske sykdommer.
 • Offentlig utvalg for punktskrift. OUPs hovedoppgave er å arbeide med standarder for norsk punktskrift. Innføring av nye standarder og større revisjonsarbeid innenfor generell punktskrift, kortskrift og norsk 8-punkttabell skal legges fram for Kulturdepartementet for godkjenning.
 • Office of Rare Diseases Reasearch (ORDR). Formålet med ORDR er å gi informasjon om sjeldne diagnoser for pasienter, pårørende, helsepersonell, forskere med flere. Amerikansk.
 • OMIM – Online Mendelian Inheritance in Man. Oppdatert medisinsk database med informasjon om menneskelig genetikk. Den inneholder informasjon om alle kjente mendelianske avvik og over 12 000 gener.
 • Oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Nasjonal veileder. Rettet mot ledere på alle nivåer i virksomheter som yter tjenester til personer med store og sammensatte behov. I prinsippet bredden av helse- og velferdstjenester både i kommunene og spesialisthelsetjenesten, men tydelig innrettet mot kommunene.
 • Orphanet. Europeisk database med informasjon om sjeldne diagnoser. 
 • Øjenforeningen – Værn om synet (VOS) – dansk forening. Foreningen har som mål å forebygge og helbrede øyesykdommer ved forskning, opplysning og gi behandling til rett tid.
 • Pasientreiser.no. Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Det er de fire regionale helseforetakene som har ansvaret gjennom de lokale helseforetakene og Pasientreiser ANS. Dersom du er helsepersonell eller transportør, finner info her.
 • Patienthåndbogen. Patienthåndbogen er et elektronisk sykdomsleksikon for alle borgere i Danmark. Pastienthåndbogen inneholder 3.000 artikler om sykdommer, symptomer og sundhet samt 2000 illustrasjoner i form av medisinske tegninger, røntgenbilder, animasjoner og foto.
 • Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk. Et tillegg til rammeverk for grunnleggende ferdigheter.
 • Rarelink – Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser. Dette er en lenkesamling for sjeldne tilstander/diagnoser. Rarelink er en god kilde til kvalifisert informasjon for både brukere og fagpersoner.
 • Recovering Hope. Amerikansk film om alkoholrelaterte fosterskader produsert av Department of Health and Human Services. Oversatt til norsk. Inneholder både faktainformasjon og mødres fortellinger. Filmen er gratis.
 • Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Nasjonal veileder. Forskriften gjelder blant annet for habiliterings- og rehabiliteringstjenester som tilbys og ytes etter helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven.
 • Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge. RP-foreningens formål er å spre informasjon om øyesykdommen retinitis pigmentosa (RP), og å fremme arbeidet for å finne behandlingsmåter for RP.
 • Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar – Udir-9-2012. Sterkt svaksynte og blinde elevar har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevane har òg rett til nødvendig opplæring i å ta seg fram på skolen, til og frå skolen og i heimemiljøet.
 • Rettighetssenteret. Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) eier og driver senteret.
 • Sådan følges I ad – når den ene er synshandicappet. Dansk film om ledsageteknik. Af Lisbeth Hallestad, Instituttet for Blinde og Svagsynede. Udgivet af institut for Syn og Teknologi, Region Nordjylland. 2004.
 • Samhandling med personer med døvblindhet. Veileder som har som mål å vise hvor variert og sammensatt et kombinert sansetap kan være. Målgruppen er helsepersonell, personlige assistenter, støttekontakter, treningskontakter og andre personer i omgivelsene rundt en person med kombinert sansetap.
 • Se mitt språk. Opplæringsprogrammet ”Se mitt språk”, er et modulbasert 40 ukers opplæringstilbud for foreldre til hørselshemmede barn i alderen 0-16 år.
 • Sense – for deafblind people. Forening for barn, unge og voksne som er døvblinde.
 • Sense. Sense is here to offer personalised support to help children and adults with complex disabilities communicate and experience the world.
 • Senter for sjeldne diagnoser er landsdekkende og er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Senteret tilbyr informasjon, rådgivning og kurs. Tjenestene er rettet mot brukere, pårørende og fagpersoner.
 • Signo. Signo gir tegnspråklig tilbud til døve/hørselshemmede og døvblinde fra hele Norge. De er en ideell stiftelse.
 • Sjelden.no. Nettstedet tilbyr læringsressurser for fagpersoner og tjenesteytere med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.
 • Smarthjelp. Last ned gratis app. Kommunikasjon med nødmeldesentralen. Overføring av tidskritisk informasjon til 110, 113 og 112. Smarthjelp kan bidra til at nødmeldesentralen får mer nøyaktig informasjon om hvor du befinner deg når du ikke er sikker på din posisjon.
 • Smarttelefoner for personer med synsnedsettelse. På denne nettsiden kan du lese om hvordan personer som er blinde eller har sterkt nedsatt syn kan nyttiggjøre seg smarttelefoner.
 • Socialstyrelsen – Sverige. Socialstyrelsen er en svensk, statlig myndighet under Socialdepartementet som verner om helse, velferd og likeverdig tilgang til god helse og omsorg.
 • Socialstyrelsen – Viden til gavn. Socialstyrelsen – Viden til gavn. Dansk nettsted som er en del av Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Nettstedet inneholder blant annet mye informasjon om ulike sansetap under fanen «Handicap».
 • Socialstyrelsen Danmark – Sjældne handicap. Danske nettsider om sjeldne handikapp.
 • Socialstyrelsen Sverige – Sällsynta hälsotillstånder. Svensk nettside med sjeldne diagnoser.
 • Sosialt Udviklingscenter (SUS) – Søskendefokus. Denne danske hjemmesiden setter fokus på søsken til barn med nedsatt funksjonsevne, fysisk sykdom eller psykisk sykdom.
 • Språkrådet. Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og er underlagt Kulturdepartementet. Målet for arbeidet i Språkrådet er at norsk skal være i bruk i alle deler av samfunnslivet også i framtiden – og ikke bli tilsidesatt av engelsk.
 • Språkvansker – nettsted om språkutvikling, språkvansker og kartlegging. Nettsidene er utviklet av språkforskere og fagfolk som jobber med språkutvikling og språkvansker. Her finner du oppdatert informasjon om både typisk og atypisk språkutvikling. Du kan også lese om språkvansker hos barn og voksne.
 • Språkveilederen. Språkveilederen og den tilhørende DVD-en, som kan kjøpes, tar opp sentrale aspekter knyttet til temaet språkutvikling og språkvansker hos barn med fokus på kartlegging og tiltak. Utgitt av tidligere Bredtvet kompetansesenter, nå Statped sørøst.
 • Spread the sign. Spreadthesign.com er et internasjonalt nettbasert oppslagsverk der tegnspråk fra mange ulike land vises. Det er et gratis å bruke nettsiden.
 • Standard.no. Standardiseringen i Norge består av fire organisasjoner, ett salgs- og markedsføringsselskap og tre organisasjoner som jobber med å utvikle standarder innenfor sine fagområder. Dette nettstedet omfatter tre av organisasjonene.
 • Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 • Store medisinske leksikon (SML). Medisinsk leksikon fra Kunnskapsforlaget som er lagt inn på Store norske leksikon-nettstedet slik at dette materialet er tilgjengelig elektronisk.
 • Store norske leksikon. Store norske leksikon. Norsk oppslagsverk på internett, inkludert Store medisinske leksikon.
 • Sundhed.dk. Sundhed.dk er Danmarks offentlige hjemmeside til Sundhedsvæsenet. Visionen er, at sundhed.dk skal være den elektroniske vei til overblikk og effektiv kommunikasjon i Sundhedsvæsenet.
 • Syn 2005. Artikler og tekster med fagstoff fra synssektoren, produsert av fagfolk fra Huseby og Tambartun kompetansesentre (Nå Statped).
 • Syn 2008. Artikler og tekster med fagstoff fra synssektoren, produsert av fagfolk fra Huseby og Tambartun kompetansesentre (Nå Statped).
 • Syn 2011. En samling artikler og tekster fra det synsfaglige arbeidsområdet, skrevet av fagfolk fra Huseby kompetansesenter (nå Statped). Utgitt i anledning blindeundervisningens 150-års jubileum.
 • Tegnspråkpoesi. Tegnspråkpoesi – DVD med 9 dikt laget og framført av Georg Bjerkli. Kan også lastes ned. Sju av diktene er originale dikt, to av andre er norske diktere, gjendiktet på norsk tegnspråk. Du finner den på Statped.no under «Læringsressurs hørsel».
 • The Tinnitus and Hyperacusis Centre, London UK. This site is all about tinnitus (and hyperacusis) retraining therapy (TRT). In the 1980s Pawel Jastreboff, a neuroscientist, worked out the real mechanism of tinnitus.
 • Tidsskrift for Den norske legeforening. Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift. Alt innhold i tidsskriftet publiseres på internett og er åpent tilgjengelig for alle.
 • Tinnitus og Hyperacusis Klinikken. Tinnitus (øresus) og hyperacusis (lydoverfølsomhet) kan behandles med flere metoder. Disse metodene går ut på å gi pasienten informasjon om symptomene, veiledning i avspenningsøvelser, fokuseringstrening, lyttetrening og tilpasset lydstimulering.
 • Tinnitus.no. Helsefaglig og kvalitetssikret informasjon om tinnitus. Utviklet av Tinnitus poliklinikk, Sørlandet sykehus HF – Helse Sør-Øst RHF, med støtte fra Hørselshemmedes Landsforbund og Extrastiftelsen
 • U.S. National Library of Medicine. ClinicalTrials.gov. Database som inneholder kliniske studier fra hele verden.
 • Unge funksjonshemmede. Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge. Organisasjonen ble stiftet i 1980 og har i dag 32 medlemsorganisasjoner.
 • Veiviser til ressurser for unge med funksjonsnedsettelser. Her er en veiviser som skolens rådgivere, foreldre og foresatte kan benytte i sitt arbeid overfor unge med funksjonsnedsettelser.
 • Vision 2020. Vision 2020 er et globalt initiativ for å bekjempe blindhet. Initiativet er et samarbeid mellom Verdens Helseorganisasjon og The International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) og mange andre.
 • World Health Organization (WHO). WHO er FNs særorganisasjon for helse.

Litteratur

Kombinerte sansetap voksne

Almås, H., & Hovd, T. (2010). Tusen ting å tenke på (grafiske tegn). Trondheim: Statped (tidligere Møller-Trøndelag kompetansesenter).

Andersen, K. J. (2010). Små synsvansker – store konsekvenser. Et uoppdaget problem for mange – en ulykke for hørselshemmede? I Hjelmervik, E., Hartveit, G., & Olsen, W. (Red). Utfordringer og undringer. En samling spesialpedagogiske artikler fra Statped Vest. Bergen: Statped skriftserie nr. 98, 19 – 29. Hentet 26. november 2019, fra Statped.no.

Andersen, S. Q. (2008). Fakta om toksoplasmose og toxoplasma. En artikkel fra Veterinærinstituttet. Hentet 29. juni 2016, fra forskning.no.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (2013). Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (PDF). Hentet 8. mai 2020, fra regjeringen.no.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (2011). Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. En håndbok med informasjon og veiledning. Hentet 21. februar 2020, fra Bufdir.no.

Bergmann, A., Friis, J., Nielsen, G., Petersen, J. N., & Vestergaard, J. (2012). Billeder til fingerspidserne. Odense: Socialstyrelsen. Hentet 27. januar 2019, fra Socialstyrelsen.

Brandsborg, K., & Kjølle, B. (2015). «Kjenn hva jeg føler» – Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte. Hentet 26. september 2016, fra Statped.no.

Brandsborg, K. (2008). Er det noe galt med øynene? Et hefte til foreldre som har et barn med en synsnedsettelse eller annen funksjonsnedsettelse. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Bredahl, A.-M. (2012). Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer (PDF). Hentet 24. april 2020, fra sansetap.no.

Bredtvet kompetansesenter. (2010). Språkveilederen. Hentet 29. november 2016, fra Statped.no. Språkveilederen og den tilhørende DVD-en, som kan kjøpes, tar opp sentrale aspekter knyttet til temaet språkutvikling og språkvansker hos barn med fokus på kartlegging og tiltak.

Brown, D. (2010). Sanserne og deres betydning for arbejdet med døvblinde. Hentet 24. februar 2017, fra Socialstyrelsen.dk.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (2015). Bedre samspill med barna. 8 temaer for godt samspill. Hentet 26. november 2019, fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Caspari, C. (2010). Auditive Prosesseringsvansker: En kvalitativ, teoretisk studie av ulike perspektiver på APD. Masteroppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, Oslo. Hentet 23. oktober 2017, fra DUO ved Universitetet i Oslo (UiO).

Tverrfaglig utvalg oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. (2014). CI – og hva så? Rapport fra tverrfaglig utvalg for en samordnet pedagogisk oppfølging av barn med cochleaimplantat. Overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 5. februar 2014. Hentet 23. september 2016, fra Statped.no.

Dammeyer, J. (2009). Aldring og senmanifestationer hos mennesker med medfødt døvblindhed. Hentet 2. september 2019, fra Socialstyrelsen.dk.

Dvergsdal. H. (Sist oppdatert 2018). app. Hentet 21. februar 2018, fra Store norske leksikon.

Estabrooks, W., & Marlowe, J. (2000). The baby is listening: An educational tool for professionals who work with children who are deaf or hard of hearing. Washington, DC: The Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing.

Folkehelseinstituttet. (2010, revidert faglig 2014). Rubella (røde hunder) – veileder for helsepersonell. Hentet 26. mai 2016, fra Folkehelseinstituttet.

Forsell, B. (2009). GPS. Hentet 5. juni 2012, fra Store norske leksikon.

Grini, K. (2009). På vei mot punktskrift. Bruk av Flexiboard i punktskriftopplæringen for et blindt barn med sammensatte vansker. Masteroppgave. Hentet 21. februar 2020, fra Universitetet i Oslo.

Grini, K., & Aasen, G. (2013). Taktile symboler og planer. Oslo: Statped sørøst, fagavdeling syn. Hentet 21. februar 2020, fra Statped.no.

Guldahl, H., Hagen, R. G., Svenkerud, O. M., & Sæbu, M. (2001). Alpint for alle (PDF). Hentet 31. januar 2017, fra Beitostølen helsesportsenter.

Guldahl, H., Hagen, R. G., Kroken, A. R., Morisbak, I. & Sæbu, M. (2001). Langrenn for alle(PDF). Hentet 31. januar 2017, fra Beitostølen helsesportsenter.

Gullacksen, A.-C., Göransson, L., Rönnblom, G. H., Koppen, A., & Jørgensen, A. R. (2012). Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet – et indre arbeid over tid. Hentet 21. februar 2020, fra Nordens Velferdssenter.

Statped. (Sist oppdatert 2017). Håndalfabetmateriell.  Hentet 7. februar 2018, fra Statped.no.

Haugen, T. R. (2016). På innsiden av et litt annerledes liv. Larvik: Forlagshuset i Vestfold.

Heian, A., & Hillesøy, S. (2009). Auditiv-verbal tilnærming – en vei til Rom? I Hansen, Aa. L., Garm, N., & Hjelmervik, E. (red.) (2009). Hørsel – språk og kommunikasjon. En artikkelsamling. Statped skriftserie nr. 70. Trondheim: Møller kompetansesenter. Hentet 27. september 2016, fra Statped.no.

Helse Bergen – Haukeland universitetssjukehus. (2014). Krystallsyken (Benign paroksysmal posisjonsvertigo). Hentet 22. august 2014, fra Helse Bergen – Haukeland universitetssjukehus.

Helsedirektoratet. (uten dato). Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Finn nasjonale retningslinjer og veiledere, bestill brosjyrer og søk tilskudd. Hentet fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2010). Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne – full arbeidsevne. Oslo: Helsedirektoratet. Hentet 27. mai 2016 fra Bufdir.

Helsenorge.no. (2016). Tinnitus. Hentet 5. mai 2018, fra Helsenorge.no. 

Helsenorge. (2018). Helsestasjon og skolehelsetjenesten. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge (0-20 år), samt gravide. Hentet fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (2019). Individuell plan og koordinator. Hentet fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (2020). Helsestasjon 0-5 år. Hentet fra helsenorge.no. 

Helsenorge.no. (2020). Skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. Hentet fra helsenorge.no.

Oslo kommune. (uten dato). Helsesykepleier for døve – Oslo kommune. Hentet fra Helse og omsorg, Oslo kommune.

Oslo kommune. (2012). Helsetjeneste for døve i Oslo kommune. Hentet 7. mars 2014, fra Oslo kommune, helseetaten.

HLF Hørselshemmedes Landsforbund. (2019). Når ørene virker, men hjernen ikke forstår (PDF). Informasjonsmateriale om barn med lyttevansker, til deres nærpersoner og fagpersonell rundt. Utgitt av Helse Møre og Romsdal, Extrastiftelsen og HLF. Hentet 30. januar 2020, fra HLF.no.

HLF Hørselshemmedes Landsforbund. (2019). Når barn hører, men ikke lytter. En ressursside om APD med informasjonsmateriell, artikler og rapporter. Hentet 30. januar 2020, fra HLF.no.

Hoem, M. K., & Tingvold, L. (2004). «Jeg er så utrolig sliten …» Enkeltpersoners erfaringer med å være hørselshemmet, med særlig vekt på arbeidslivet. SINTEF-rapport. Hentet 23. oktober 2017, fra Sintef.no.

Horgen, T., Gjermestad, A., & Slåtta, K. (red.)(2010). Multifunksjonshemming – livsutfoldelse og læring. Hentet 28. september 2016, fra Statped.no.

Hörselsskadades Riksförbund. (2016). Att leva med tinnitus. Ny, reviderad broschyr med fakta, råd och tips för dig som har tinnitus. Svensk. Hentet 12. november 2017, fra Hörselsskadades Riksförbund.

Hørselshemmedes landsforbund (HLF). (ukjent dato). Tinnitus. Hentet 21. februar 2020, fra HLF (Hørselshemmedes landsforbund).

Huseby kompetansesenter. (2010). Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder. Målet for dette prosjektet var å utvikle gode rehabiliteringsforløp for voksne personer som nylig har fått en synsnedsettelse. Hentet 21. september 2016, fra Statped.

Inde, K. (2003). Se dåligt, må bra (PDF). Hentet 24. februar 2017, fra Indenova.se.

Jeremiassen, R. E. H. (2013). Å se ved bevegelse. Observasjon av sansemotorisk utvikling og funksjon hos blinde barn i førskolealder. Hentet 20. september 2016, fra Statped.no.

Johansen, T. S. (2014). Slik lager du godt lydmiljø. Din hørsel, 2/2014. Hentet fra HLF Hørselshemmedes landsforbund.

Johnsen, R., & Olsen, K. W. (2009). Telefon. Hentet 16. juli 2013 fra Store norske leksikon.

Kjær, C., Pedersen, K. Aa., Clausen, S. W., & Jessen, T. E. (2013). Haptiske signaler – et inspirationshæfte. Dansk. Inneholder også en DVD. Hentet 13. oktober 2014, fra Materialecentret.

Kjeldstad, A. (2011). Digitalkamera – et hjelpemiddel for svaksynte. Optikeren, 32(7), 42-46. Søk etter artikkelen via Artikkelsøk i venstremenyen. Hentet 12. september 2019, fra Optikeren, Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap.

Kolset, S. O. (2011). En sjelden kar – en fars beretning. Oslo: Dinamo forlag.

Kolsrud, L., & Nordli, H. (2008). Forhandlinger om diagnostisering og pedagogisk oppfølging av Auditory Processing Disorder (APD). Masteroppgave, Universitetet i Oslo, Oslo.

Kunnskapsdepartementet. (2007). Utdanning – fra barnehage til voksenopplæring (PDF). Hentet 27. januar 2019, fra Regjeringen.no.

Lahtinen, R. M. (2008). Haptices and Haptemes. A case study of developmental process in social-haptic communication of aquired deafblind people. Doctoral Dissertation. University of Helsinki, Faculty of Behavioral Sciences, Tampere, Cityoffset Oy.

Lorentzen, P. (2003). Fra tilskuer til deltager. Samhandling og kommmunikasjon med voksne utviklingshemmede. Oslo: Universitetsforlaget.

Lund, R., & Johansson, A.-B. (2017). Tid for syn. Innovasjon med ny teknologi for optimalisering av syn for personer med nedsatt syn og hørsel. Hentet 24. april 2018, fra Eikholt.no.

Lund, R. (2007). Digitale luper. Optikeren -Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap, 28(2), 70-72. Hentet 12. september 2019, fra Optikeren, Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap.

NRK Super TV – Megafon. (2012). Noras øyne. Hentet 5. mars 2019, fra NRK Super.

Miles, B. (ukjent dato). Reflections on Deafblindness: Hands and Touch. Video. Hentet 2. november 2017, fra Perkins School for the Blind.

Nafstad, A. (2009). Kommunikasjon kan kurere. Fokus på kommunikativ agens hos personer med medfødt døvblindhed. Hentet 2. mai 2013, fra Socialstyrelsen.dk.

Nafstad, A. V., & Rødbroe, I. B. (2013). Kommunikative relationer. Indsatser der skaber kommunikation med mennesker med medfødt døvblindhed. Udgives i samarbeid mellom Statped og Socialstyrelsen-viden til gavn. Aalborg: Materialecentret.

NAV. (sist oppdatert 2019). Briller og kontaktlinser. Hentet 24. januar 2020, fra nav.no.

Neeraas, Ø. (2007). Stillhet – hva er det? HLF – Hørselshemmedes Landsforbund. Trondheim: Communicatio forlag AS.

Norske ortoptisters forening (NOF). (uten dato). Informasjon. Hentet fra Norske ortoptisters forening.

Norske ortoptisters forening (NOF). (uten dato). Skjeling. Se under: Informasjon til pasienter. Hentet fra Norske ortoptisters forening.

Norges Blindeforbund (uten dato). Veileder i sosial inkludering av synshemmede elever i barne- og ungdomsskole. Råd, tips og inspirasjon – til foreldre og skoler.  Hentet 26. november 2018, fra Norges Blindeforbund.

Norges Blindeforbund. (2004). Øyesykdommer – en hefteserie – 
En orientering om netthinnesykdommen Aldersrelatert Macula Degenerasjon. Hentet 27. august 2015, fra Norges Blindeforbund.

Norges idrettsforbund. (2008). Ledsaging av synshemmede i idrett og aktivitet (PDF). Hentet 24. november 2015, fra Norges idrettsforbund.

Norsk Helseinformatikk. (2013). Krystallsyke – benign posisjonell vertigo (BPPV). Hentet 22. august 2014, fra NHI.no – Norsk Helseinformatikk.

Norsk Helseinformatikk. (2014). Cytomegalovirus (CMV). Hentet 28. juni 2016, fra NHI.no – Norsk Helseinformatikk.

Eriksen, I. M., & Lyng, S. T. (2016). Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Rapport 14/2015. Hentet 17. februar 2016, fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Finnes også på Utdanningsdirektoratet.no.

Oslo Universitetssykehus. (uten dato). Cochleaimplantat – CI. Hentet 27. august 2018, fra Oslo Universitetssykehus.

Øjenforeningen – Værn om synet. (Dansk nettside). (2008). Farver og farveblindhed. Hentet 6. januar 2015, fra Øjenforeningen. Se publikationer og brochurer.

Pukstad, T., & Haugen, J. G. (2014). iPad og svaksynt – hvordan bruke iPad i skolen, versjon 2014. Hentet 27. januar 2019, fra Statped.no.

Regjeringen.no. (2014). Menneskerettigheter. Hentet 13. januar 2015, fra Regjeringen.no.

Rossen, E., & Ulseth, T. (2009). Bildetelefon. Hentet 16. juli 2013, fra Store norske leksikon.

Ruud, E. (2004). Voksne med CP – hva med dem? Tidsskift for Den norske legeforening, 124(2), 154. Hentet 16. august 2012, fra Tidsskrift for Den norske legeforening.

Sandvig, K. (2020). Skjeling. Hentet fra Store norske leksikon.

Saugstad, O. D. (2011). Hyppig, fryktet og mangfoldig. Tidsskrift for Den norske legeforening, 131(5), 477. Hentet 16. august 2012, fra Tidsskrift for Den norske legeforening.

Sense. (2009). Hjemmeside til sense. Engelsk nettside for barn og voksne med komplekse kommunikasjonsvansker. Hentet 24. august 2018, fra Sense for deafblind people.

Sense for deafblind people. (Ukjent dato). Deafblindness and cochlear implantation: a practical resource. Hentet 8. desember 2017, fra The Ear Foundation.

Sense for deafblind people. (Ukjent dato). Deafblindness and cochlear implantation: a practical resource. Hentet 8. desember 2017, fra The Ear Foundation.

Socialstyrelsen – viden til gavn. (2013). Elever med Usher syndrom – inklusion i skolen. Hentet 20. september 2016, fra Socialstyrelsen.dk.

Statped. (2014). Håndalfabetene. Ressurs for hørselshemmede. Oversikt over ulike håndalfabet. Hentet 14. oktober 2014, fra Statped.no.

Statped. (2014). Lyttetrening etter CI. Hentet 15. juni 2015, fra Statped.no.

Statped. (uten dato). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Hentet 27. september 2018, fra Statped.no.

Statped. (2011). CI hva du hører. Hentet 15. juni 2015, fra Statped.no.

Statped. (2016). Håndalfabetene. Skal du bokstavere et ord på norsk kan du bruke enhåndsalfabetet eller tohåndsalfabetet. Hentet 23. september 2016, fra Statped.no.

Fosse, P., Grindheim, B. S., Martinsen, H., Storliløkken, M., & Tellevik, J. M. (2014). Orientering og mobilitet – hos voksne og eldre mennesker med moderat eller alvorlig synssvekkelse. Hentet 23. september 2016, fra Statped.no.

Statped, & Utdanningsdirektoratet. (2013). Veiledningsmateriell – om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever (PDF). Hentet 23. september 2016, fra Statped.no.

Store norske leksikon. (2005 – 2007). Munnavlesning. Hentet 30. august 2012, fra Store norske leksikon.

Store norske leksikon. (2009). Teksttelefon. Hentet 16. juli 2013, fra Store norske leksikon.

Storliløkken, M., Elmerskog, B., Martinsen, H., & Tellevik, J. M. (2010). Hverdagslivets aktiviteter i et førlighetsperspektiv. ADL-opplæring av barn, unge og voksne med synshemning. Trondheim: Tapir forlag.

Storliløkken, M., Martinsen, H., Tellevik, J. M., & Elmerskog, B. (2012). Mobilitetsopplæring. Mobilitetsopplæring av barn, unge og voksne med synshemming. Trondheim: Tapir forlag.

Statped. (Oppdatert 2016). Tegnsang – sangbok for gode venner. Bok og DVD. Hentet 21. september 2016, fra Statped.

Tollefsrud, M. (2017). Tid for hørsel. Hørselsrehabilitering for personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse. Hentet 24. april 2018, fra Eikholt.no.

Utdanningsdirektoratet. (2016). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Veileder. Hentet 28. september 2016, fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet. (2015). Norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede – veiledning til læreplanene. Hentet 25. november 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Utdanningsdirektoratet. (Sist endret 2015). Veiledning: Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Hentet 15. september 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Utdanningsdirektoratet. (2014, sist endret 2016). Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk. Hentet 21. februar 2020, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Utdanningsdirektoratet. (2013). Veiledning om opplæring i punktskrift – mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler. Hentet 19. september 2018, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Ulland, T. (2010). GPS og nedsatt syn. Statped skriftserie nr. 99. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Ulseth, T. (2009). IP-telefoni. Hentet 16. juli 2013 fra Store norske leksikon.

Utdanningsdirektoratet. (uten dato). Blinde og sterkt svaksynte. Veileder om ferdigheter og teknikker som blinde og sterkt svaksynte elever kan ha behov for å lære for å kunne delta i opplæringen på skolen og i aktiviteter i nærmiljøet. Hentet 21. februar 2020, fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet (2014). Veilederen Spesialundervisning (HTML-dokument). Her finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Du finner også informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn og om saksgangen. Hentet 29. juni 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Socialstyrelsen. (2012). Pårørende i centrum – familier med erhvervet døvblindhed. Hentet 27. januar 2019, fra Socialstyrelsen.dk.

Videnscentret for Døvblindblevne. (2010). Usher syndrom – en kort beskrivelse. Hentet 20. september 2016, fra Socialstyrelsen.dk.

Williams, K. C. (2013). Tinnitus. Bryt lydbarrieren med kognitiv terapi. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Winther, F. Ø. (sist oppdatert 2018). Mellomørebetennelse. Hentet 24. april 2020, fra Store norske leksikon.

Winther, F. Ø. (sist oppdatert 2019). Otosklerose. Hentet 24. april 2020, fra Store norske leksikon.

Winther, F. Ø. (sist oppdatert 2019). Hørselstap ved støyskade. Hentet 22. april 2020, fra Store norske leksikon.

Kombinerte sansetap generelt

Andersen, W. H. & Klingenberg, C. (2008). CHARGE-syndromet. Tidsskrift for den norske legeforening, 128(12), 1401-5. Hentet 6. oktober 2017, fra Tidsskrift for Den norske legeforening.

Andersen, K. J. (2010). Små synsvansker – store konsekvenser. Et uoppdaget problem for mange – en ulykke for hørselshemmede? I Hjelmervik, E., Hartveit, G., & Olsen, W. (Red). Utfordringer og undringer. En samling spesialpedagogiske artikler fra Statped Vest. Bergen: Statped skriftserie nr. 98, 19 – 29. Hentet 20. september 2016, fra Statped.no.

Andersen, K. J. (2005). Synsvansker hos døvblindfødte (PDF). Arbeidstekst nr. 45. Dronninglund: Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD). Hentet 5. mai 2018, fra Nordens Välfärdscenter.

Anirirdi Norge. (2011). Om å leve med aniridi. Hentet 30. august 2011 fra Anirirdi Norge.

Solum, G. E. (2007). SNOEZELEN – en kulturpizza? Betraktninger fra personer med utviklingshemming om Snoezelen som fritidsaktivitet. Masteroppgave, Høyskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer.

Arbeids- og sosialdepartementet. (2014). Gjeninnfører tilskudd til PC for skoleelever med lese- og skrivevansker. Hentet 8. februar 2019, fra Regjeringen.no.

Arbeidstilsynet. (ukjent dato). Støy. Hentet 3. oktober 2017, fra Arbeidstilsynet.

Asmussen, A. B. (Uten dato). Kørestolmobility. Synskonsulent, Fyns Amt. København: Videncenter for Synshandicap.

Bäckman, T. et al. (1998). Kommunikation med døvblindblevne: om sprog og kommunikationsformer, tilpasning og gennemførelse af kommunikation med personer, der er døvblindblevne. Nordisk vejleder nr. 22. Nordisk uddannelsescenter for døvblindepersonale. Dronninglund: Forlaget Nord-Press.

Baguley, D. M., & Andersson, G. (2007). Hyperacusis: Mechanisms, Diagnosis, and Therapies. San Diego: Plural Publishing Inc.

Baguley, D. M. (2002). Mechanisms of tinnitus. British Medical Bulletin 63(1), 195-212. doi: 10.1093/bmb/63.1.195. Hentet 8. mai 2014, fra Oxford Journals.

Bebbe, B., Felstein, S., Crown, C., Jaffe, J., & Jasnow, M. D. (2001). Rhythms of
Dialogue in infancy: Coordinated timing and social development. Society of
Child Development Monographs, Serial No. 265, 66 (2). Oxford: Blackwell.

Bellis, T. J. (2002). When the brain can’t hear. Unraveling the mystery of auditory processing disorder. ISBN 0-7434-2863-3. New York: Pocket books.

Bergerud, G. (2004). Lær blindeskrift punkt for punkt. Statped skriftserie nr. 25. Hentet 20. september 2016, fra Statped.no.

Bergh, S., & Fasting, Aa. F. (red.) (2001). Følelser er fakta. En bok om funksjonshemming og følelser. Med studiehefte. Finnes i DAISY-format. Hentet 27. januar 2019, fra  Studieforbundet Funkis.

Bertram, B., Lenarz, A., & Lesinski, T. (2000). Cochlear Implant for Multihandicapped
Children: Pedagogic Demands and Expectations. I S. B. Waltzman & N. L. Cohen (Eds), Cochlear Implants. New York: Thieme

Bixo, H., Norman, C.L., Nordén, M., & Cederstrøm, B.-L. (2004). Hørselsboken. Ung og hørselshemmet – hva behøver man å vite? En veileder for lærere og andre som jobber med unge hørselshemmede. Trondheim. Designtrykkeriet, Bergen.

Bjørge, H. K., Rehder, K. G., & Øverås, M. (2013). Haptisk kommunikasjon. Oslo: Abstrakt forlag.

Bjørge, H. K., & Gravningsmyr, F. (2009). Grunnleggende tegnhefte i haptisk kommunikasjon. Hentet 2. november 2016, fra Hapti-Co.

Bjørge, H. K. (uten dato). Haptics: Pocket edition. En app med oversikt over haptiske signaler. Fra Hapti-co for iPhone og iPad. Søk i App Store.

Bjørkvold, J. R. (2007). Det musiske menneske. 8. utgave. Oslo: Freidig Forlag.

Borch, T. G., Fasting, Aa. F., Gomnæs, K., Grini, K., & Rime, I. (2009). Barn med nedsatt syn og sammensatte vansker. Internt dokument. Oslo: Huseby kompetansesenter.

Brandsborg, K. (2012). Blindhet, autismeliknende vansker og autisme. Autismeliknende vansker hos blinde barn i et overbelastningsperspektiv. Spesialpedagogikk 77(10), s. 12-19.

Bråten, S. (1998). Kommunikasjon og samspill: fra fødsel til alderdom. Oslo: Tano forlag.

Bråten, S. (2007). On Being Moved: From Mirror Neurons to Empathy. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Brazelton, T. B., Hoffmann, J., & Lester, B. M. (1985). The rhythmic Structure
of Mother – Infant Interaction in Term and Preterm Infants. Child Development
56, 15-27.

Brede, K. S., Hauge, T. S., & Svingen, E. M. (2008). … Er det noen jeg kan snakke med?… Tolk- ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet. Prosjektrapport. Oslo: Skådalen Publication Series No. 27.

Bredrup, C., Haugen, O. H., & Rødahl, E. (2016). Nedsatt syn hos barn og unge i Norge. Hentet 6. oktober 2017, fra Tidskrift for Den norske legeforening.

Bruarøy, S., Lægreid, L. M., & Reigstad, H. (2005). Fosterskade ved alkoholbruk i svangerskap. Tidsskriftet – Den norske legeforening, 125(4), 445-7. Hentet 27. januar 2019, fra Tidsskrift for Den norske legeforening.

Carling, A. (1997). En søster er en søster er en søster. Oslo: Gyldendal Tiden.

Carlsen, B., Ohren, O., & Spiten, A. (2006). Hva er hydrocephalus? Hentet 17. august 2012, fra Ryggmargsbrokk – og hydrocephalusforeningen.

Clark, D. M., Deardorff, M. A., & Krantz, I. D. (2005). Cornelia de Lange Syndrome. Hentet 17. august 2012, fra NCBI.

Cyrus, M. (1988). Mobility for døvblinde. Forlaget Nord-Press. Nordisk vejleder nr. 3.

Daneshi, A., & Hassanzadeh, S. (2007). Cochlear implantation in prelingually deaf persons with additional disability. The Journal of Laryngology & Otology, nr. 1, 1-4.

Dansk Blindesamfund. (2015). TIBS – Tilgængelighed. Hentet 28. september 2018, fra Dansk Blindesamfund.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). (2012, oppdatert 2019). Dårlig akustik påvirker skolelærere negativt. Dansk nettside. Hentet 7. juni 2019, fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Diabetesforbundet (2015, sist endret 2018). Øyesykdommer. Hentet 27. januar 2019, fra diabetes.no

Diderichsen, J. (2002). Cerebrale synsforstyrrelser – cerebral/cortical visual impairment, CVI. CP-bladet, nr. 2, s. 7-9.

Duker, J. S., & Yanoff, M. (2004). Ophtalmology, second edition. St. Louis: Mosby.

Dutton, G. N., & Jacobson, L. K. (2001). Cerebral visual impairment in children. I Seminars in Neonatology. Volume 6, Issue 6, December 2001, Pages 477-485. Hentet 29. januar 2020, fra Science Direct.

Edberg, P. O., Jensen, G., Mortensen, O. E., Rouvinen, R., Svingen, E. M., & Stefansdottir, V. (2009). Nordisk vejleder om erhvervet døvblindhed. Dronninglund, Danmark: Nordens Välfärdscenter.

Eggen, E. (2008). Musikk er bevegelse. Hentet 23. august 2018, fra forskning.no.

Eide, H., & Tømta, A. (2003). Kikkerter for svaksynte: veileder for pedagoger og formidlere. Oslo: Norges Blindeforbund.

Eikrem, T. (2015). Jungelhåndboka. Oslo: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Det blir ikke laget en ny oversikt i 2016. Hentet 17. november 2016, fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

Elmerskog, B., & Fosse, P. (red.) (2012). Lære for livet. Boken tar for seg sentrale forhold knyttet til læring for barn og unge med den progredierende sykdommen JNCL, også kjent som Spielmeyer-Vogts sykdom. Hentet 27. januar 2019, fra Statped.

Elmerskog, B., Martinsen, H., Storliløkken, M., & Tellevik, J. M. (1993). Førlighetsopplæring. Mobility i en funksjonell sammenheng.Trondheim: Tambartun kompetansesenter/Tapir forlag.

Engen, T., & Engen, E. (1997). Relationship between development of odor perception and language. Enfance, Volume 50, 125-140. Hentet 27. januar 2019, fra Persee.fr.

Eriksen, S. (2010). Premature barn og senfølger. 5. års oppgave medisinstudiet, Universitetet i Tromsø, Tromsø.

Eriksson, L. (2011/2013). En liten GUL bok om ledsagning av personer med dövblindhet. Svensk. Hentet 12. september 2019, fra Nationelt kunskapscenter för dövblindfrågor i Sverige. 

Estabrooks, W. (2006). Auditory-verbal Therapy and practice. Washington, DC: A. G. Bell.

Fahmy, P., Hamann, S., Larsen, M., & Sjølie, A. K. (2009). Praktisk oftalmologi. København: Gads forlag.

Falkenberg, E.-S., & Wie, O. B. (2012). Anxiety and depression in tinnitus patients: 5-year follow-up assessment after completion of Habituation Therapy. International Journal of Otolaryngology, Volume 2012, Article ID 375460. Hentet 8. mai 2014, fra Hindawi Publishing Corporation

Falkenberg, A.-S., & Antonsen, K. (red.) (1997). Blir godt inni oss – en diktsamling skrevet av hørselshemmede barn og ungdom. Bergen: Døves forlag A/S. Hentet 25. juni 2013, fra Nasjonalbiblioteket.

Falkenberg, E.-S., Tungland, O. P., & Skollerud, S. (2003). Habituation Therapy of chronic distressing tinnitus: A Presentation of a Treatment Programme and an Evaluation Study on its Effects. Audiological Medicine, 2, 132-137. Hentet 27. august 2015, fra Research Gate.

Fjose, I. A. (2005). Et hørende liv med cochleaimplantat. Tidsskrift for Den norske legeforening, 125(23), 3303. Hentet 21. februar 2012, fra Tidsskrift for den norske legeforening.

Folkehelseinstituttet. (Oppdatert ). Cytomegalovirusinfeksjon. Hentet 28. juni 2016, fra Folkehelseinstituttet.no.

Forskrift om stønad til tolkehjelp for hørselshemmede. (1997). Forskrift om stønad til tolkehjelp for hørselshemmede. Hentet 15. april 2020, fra  Lovdata.no.

Forskrift om tolke- og ledsagerhjelp, døvblinde. (1997). Forskrift om stønad til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Fosse, P. (2010). Syns- og lyslaboratoriet – en del av Tambartun kompetansesenter. Lys, 5/2010.

Fossen, K., Klingenberg, C., & Tranebjærg, L. (2001). Sticklers syndrom – en underdiagnostisert tilstand? Tidsskrift for Den norske legeforening,121(27), 3172-5.

Frambu – senter for sjeldne funksjonshemninger. (2014). Cornelia de Langes syndrom. Hentet 7. mars 2014, fra Frambu.no.

Frambu – Senter for sjeldne funksjonshemninger. (2014). Cri du chat syndrom. Hentet 11. august 2014, fra Frambu.no.

Frambu. (2014). Sanfilippos sykdom. Hentet 7. juni 2019, fra Frambu.no.

Frambu. (2014). Trisomi 13. Hentet 15. august 2014, fra Frambu.no.

Frisby, J. P., & Stone, J. V. (2004). Seeing. The Computational Approach to Biological Vision. Second edition. London: The MIT Press.

Fylkesmannen i Hordaland. (2017). Omsorgslønn vert til omsorgsstønad. Hentet 9. oktober 2017, fra Fylkesmannen i Hordaland.

Genetics Home Reference. (2012). Cornelia de Lange syndrome. Hentet 17. august 2012, fra Genetics Home Reference.

Goksøyr, M. W. (2012). Jeg vil leve. Oslo: Oktober forlag.

Goodman, K. D. (2011). Music Therapy Education and Training – from theory to practice. Illinois: Charles C. Thomas.

Goplen, F. K. (2019). Balanseorganet. Hentet 22. april 2020, fra Store norske leksikon.

Grue, L. (2011). Hinderløype. Foreldre, barn og funksjonshemming. NOVA Rapport 19/2011. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Hentet 27. mai 2016, fra Bufdir.no.

Hallestad, L. (2015). Sådan følges I ad – når den ene har en synsnedsættelse. Gode råd og teknikker til at færdes frit og trygt til både ledsageren og personen med synsnedsættelse. Dansk hefte. Hentet 27. september 2017, fra Instituttet for Blinde og Svagsynede.

Hansen, Aa. L., Garm, N., & Hjelmervik, E. (red.) (2009). Hørsel – språk og kommunikasjon. En artikkelsamling. Statped skriftserie nr. 70. Trondheim: Møller kompetansesenter. Hentet 31. januar 2020, fra Statped.no.

Hartshorne, T., Hefner, M. A., Davenport, S. L. H., & Thelin, J. W.  (2011). CHARGE syndrome. A Volume in the Genetics and Communications Disorders Series. Oxfordshire: Plural Publishing Inc.

Hauge, A. (2011). Kinestetiske sans. Hentet 27. januar 2019, fra Store medisinske leksikon.

Haugen, O. H., Høvding, G., & Riise, R. (2004). Øyeforandringer ved Downs syndrom. Tidsskrift for den Norske Legeforening 124(2), 186-8. Hentet 27. september 2018, fra Tidsskrift for Den norske legeforening.

Heiberg, A. (2011). Albinisme. Hentet 30. august 2011, fra Store norske leksikon.

Helfo.no. (oppdatert 2020). Regelverk for tannlege. Hentet fra helfo.no.

Helse- og omsorgsdepartementet. (2015). Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Meld. St. 26 (2014–2015) (PDF). Hentet 14. mai 2020, fra regjeringen.no.

Helse- og omsorgsdepartementet. (2016 – 2017). Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017–2019) (PDF). Særtrykk til Prop. 1 S. (2016–2017). Hentet fra regjeringen.no.

Helse- og omsorgsdepartementet. (2011). De regionale helseforetakene. Hentet 4. november 2011, fra Regjeringen.

Helsebiblioteket. (2011). Meniers sykdom. Hentet 17. oktober 2012, fra helsebiblioteket.no.

Helsedirektoratet. (2011). Født med en sjelden diagnose. Med sterk vilje og systematisk hjelp kan hverdagen bli bra! Hentet 21. august 2015, fra Senter for sjeldne diagnoser.

Helsedirektoratet. (2009). Undersøkelse blant synshemmede om synskontakter ansatt i kommunen. Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2016). Hørsel hos små barn 0-3 år. Nasjonal faglig retningslinje. Hentet 19. september 2019, fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 2017). Nasjonal faglig retningslinje for screening av hørsel hos nyfødte. Hentet 30. januar 2017, fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 2019). Oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Nasjonal veileder. Hentet 14. mai 2020, fra Helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet. (oppdatert 2015). Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA. Hentet fra Helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 2018). Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Nasjonal veileder. Hentet 14. mai 2020, fra Helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet. (sist oppdatert 2017). Hjerneslag – Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Hentet 27. januar 2019, fra Helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet. (2010). Kartlegging av hørselskontaktordningen. Oslo: Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2012). Finansieringsordninger. Regelverk for innsatsstyrt finansiering (ISF) og kvalitetsbasert finansiering (KBF) og informasjon om refusjonsordningene som dekkes etter folketrygdloven. Hentet 27. januar 2019, fra Helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet. (uten dato). Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Hentet 20. mars 2018, fra Helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet. (2008). Kartlegging av synskontaktordningen. Oslo: Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 2014). Toksoplasmose i graviditeten. Hentet 27. januar 2019, fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (oppdatert 2020). Støtte til tannbehandling ved sjeldne diagnoser. Hentet 25. juni 2020, fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (2018). Hvem betaler tannlegeregningen din? Hentet 25. juni 2020, fra helsenorge.no.

Helsenorge. (2014). Brukermedvirkning. Hentet 28. november 2016, fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (Oppdatert 2018). Fysioterapeut. Hentet 12. september 2019, fra Helsenorge.no.

Helsenorge.no. (Sist oppdatert 2017). Omsorgsstønad. Hentet 9. oktober 2017, fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (2019). Ridefysioterapi. Hentet fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (2014). Støttekontakt. Hentet 25. juni 2014, fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (Sist oppdatert 2018). Brukermedvirkning. Hentet fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (sist oppdatert 2018). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Hentet fra Helsenorge.no.

Helsenorge.no. (2014). Om spesialist- og kommunehelsetjenesten. Hentet 16. oktober 2016, fra Helsenorge.no.

Helsenorge.no. (2019). TT-kort. Hentet fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (sist oppdatert 2018). Praktisk bistand og opplæring. Hentet fra Helsenorge.no.

Herheim, I. A. (2007). Et hørende liv med cochleaimplantat. Trening, læring og endring. Brukererfaringer til nytte og inspirasjon. Hentet 27. august 2015, fra Hørselshemmedes landsforbund.

Herheim, A., & Thornquist, E. (2010). Mangelfull hørselsrehabilitering i Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening, 130(20), 2014. Hentet 27. august 2015, fra Tidsskrift for den norske legeforening

Hol, E. M. A. (2006). Musikk og bevegelse. Masteroppgave, Universitetet i Oslo, Oslo.

Holm, D. (2004). Sniff, sniff . . . uhmmm! Oslo: Norges forskningsråd.

Holmen, L. (2011). Kaja. Hentet 18. mai 2016, fra Aftenposten.no.

Holmen, L. (2009). Pedagogikk og kjærlighet. Oslo: Skådalen Kompetansesenter.

Holmen, L. (1996). Viljen og lyset. Et døvblindfødt barns utvikling. Dronninglund: Nord-Press.

Horgen, T. (red.). (2008). Muligheter – utviklende og glade dager når eleven har multifunksjonshemming. En samling artikler fra Statpeds arbeid. Hentet 20. september 2016, fra Statped.

Hovland, L., Sellæg, N., & Veum, J. C. (2018). En liten bok om ledsaging (PDF). Ledsaging når den ene personen har kombinert syns- og hørselsnedsettelse. Hentet 9. juni 2020, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

Hovland, L., Sellæg, N., & Veum, J. C. (2018). En liten bok om ledsaging (HTML). Ledsaging når den ene personen har kombinert syns- og hørselsnedsettelse. Hentet 9. juni 2020, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

Hulsegge, J., & Verheul, A. (1987). Snoezelen – Another World. Chesterfield: Rompa. Ltd

Husbanken. (2012). Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån (PDF). Hentet 27. januar 2019, fra Husbanken.no.

ICD-10. Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer, 10. revisjon. Norsk versjon. Elektronisk søkeverktøy – sist revidert 2018. Tjenesten utvikles og driftes av Direktoratet for e-helse med tillatelse fra World Health Organization (WHO). Søk på «Synsforstyrrelser og blindhet» eller «Sykdommer i øre og ørebensknute».

ICF-CY. Internasjonal klassifikasjonen av funksjon, funksjonshemning og helse – versjon for barn og ungdom. Norsk versjon. Elektronisk søkeverktøy – sist revidert 2006. Tjenesten utvikles og driftes av Direktoratet for e-helse med tillatelse fra World Health Organization (WHO). Søk på «Syn og tilhørende funksjoner» eller «Hørsel og vestibularisfunksjoner».

Jahnsen, R. (2006). Voksen med cerebral parese. Doctoral Dissertation, Universitetet i Oslo, Oslo.

James, B., Chew, C., & Bron, A. (2005). Øjensygdomme. København: FADLs forlag.

Jansen, J. (sist oppdatert 2016). Berøringssans. Hentet 27. januar 2019, fra Store norske leksikon.

Jansen, J., & Glover, J. (sist oppdatert 2018). Smakssans. Hentet 5. februar 2011, fra Store norske leksikon.

Janssen, M., & Rødbroe, I. (2008). Kommunikation og Medfødt Døvblindhet. Kontakt og samspill. Viataal prosjekt bog II. Aalborg: Materialcentret.

Jastreboff, P. J., & Hazell J. W. P. (1993). A neurophysiological approach to tinnitus: Clinical Implications. I: British Journal of Audiology, 27(1), 7-17. Hentet 8. mai 2014, fra The National Center for Biotechnology Information.

Jastreboff, P. J. (1990). Phantom audiotory perception (tinnitus): mechanism of generation and perception. Neurosci Res. 1990 Aug;8(4):221-254. Hentet 8. mai 2014, fra The National Center for Biotechnology Information.

Jastreboff, P., & Hazell, J. W. P. (2004). Tinnitus Retraining Therapy. Implementing the Neurophysiological Model. Cambridge: Cambridge University Press. Hentet 8. mai 2014, fra Amazon.com.

Jastreboff, P. J., & Jastreboff, M. M. (2000). Tinnitus Retraining Therapy (TRT) as a method for treatment of tinnitus and hyperacusis patients. J Am Acad Audiol. 2000 Mar;11(3).162-77. Hentet 8. mai 2014, fra The National Center for Biotechnology Information.

Kaldo, V., & Andersson, G. (2004). Kognitiv beteendeterapi vid tinnitus. Lund: Studentlitteratur AB.

Kerr, L. M., Kline, A., & O’Gorman, M. (2009). Cornelia de Lange syndrome. Hentet 17. august 2012, fra Medical Home Portal.

Kerty, E. (2005). Synsrehabilitering etter hjerneskade. Hentet 29. januar 2020, fra Tidsskriftet Den norske legeforening.

Kierkegaard, S. (1962-64). Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. I S. Kierkegaard Samlede værker. Bind 18, 3. utgave. København: P. P. Rohde.

Kirkebæk, B. (2010). Almagt og afmagt. Danmark: Adademisk Forlag.

Klingenberg, O., Kittelsaa, A. M., Holkesvik, A. H., Wik, S. E., & Kermit, P. (2015). Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med synshemming. NTNU Samfunnsforskning, Avdeling for mangfold og inkludering. Hentet 9. januar 2017, fra NTNU Samfunnsforskning.

Kristensen, B., Hindenes, J. & Matre, N. (1996). Ledsagerteknikker med informasjonstegn for døvblinde. Nordisk veileder nr. 21, Nordisk uddannelsescenter for døvblindepersonale. Dronninglund: Forlaget Nord-Press.

Kultur- og kyrkjedepartementet. (2008). Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk. St.meld. nr. 35 (2007-2008). Oslo: Kultur- og kyrkjedepartementet. Hentet 12. mars 2015, fra Regjeringen.no.

Kulturdepartementet. (sist oppdatert 2020). FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD). Hentet 21. februar 2020, fra regjeringen.no.

Kunnskapsdepartementet. (2008). Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Hentet 14. april 2020, fra Regjeringen.no.

Kunnskapsforlagets papirleksikon. (2009). Astigmatisme. Hentet 4. mai 2012, fra Store norske leksikon.

Kunnskapsforlagets papirleksikon. (2009). Smakssansen. Hentet 4. mai 2012, fra Store norske leksikon.

Kunnskapsforlagets papirleksikon (2009). Thalamus. Hentet 4. mai 2012, fra Store norske leksikon. 

Kunnskapsforlagets papirleksikon. (2009). Hørselshemning. Hentet 7. mai 2012, fra Store norske leksikon.

Kunnskapsforlagets papirleksikon. (2011). Øret. Hentet 4. mai 2012, fra Store Norske Leksikon.

Kirkehei I., Myrhaug H. T., Garm N., Simonsen E., & Wie O. B. (2011). Kommunikasjonsformer for barn med cochleaimplantat. Rapport nr. 15 – 2011. Hentet 3. desember 2014, fra Kunnskapssenteret.

Kyhl, I. (2011). Med kniv og gaffel. Om at spise når man er blind eller svagsynet. Dansk. Hentet 3. oktober 2015, fra Institutt for blinde og svagsynede (IBOS).

Lagesen, O. C. (2009). Stargardts sykdom – en «omvendt» form for RP. Hentet 20. februar 2020, fra Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge.

Lahtinen, R. (2007). Social-haptisk kommunikation (PDF). Hentet 24. august 2018, fra Nordens Välfärdscenter.

Lahtinen, R. (2007). Sociala snabbesked. Arbeidstext 48. Hentet 23. august 2018, fra Nordens Välfärdscenter.

Langmoen, I. A. (2001). Normalttrykkshydrocephalus. Tidsskift for Den norske legeforening, 121(14), 1670. Hentet 17. august 2012, fra Tidsskrift for Den norske legeforening.

Larssen, T., & Wilhelmsen, G. B. (2008/2012). Synsvansker – aspekter ved læring og utvikling. I: E. Befring, & R. Tangen (red.) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Levy, G. (1995). Om at ledsage en synshandicappet kørestolbruger. Dansk oversættelse og bearbejdelse af en pjece fra det britiske Royal National Institute for the Blind (RNIB). København: Videncenter for Synshandicap.

Lorentzen, P. (2006). Slik som man ser noen. Faglighet og etikk i arbeid med utviklingshemmede. Oslo: Universitetsforlaget, Libris.

Madsen, C. K., Pedersen, K. A., Clausen, S. W. & Jessen, T. E. (2013). Haptiske signaler – Et inspirationshæfte. Katalog nr. 1057. 1. utgave – 2. opplag. Aalborg: Materialecentret.

Malt, U. (2012). Anamnese. Hentet 4. mai 2012, fra Store norske leksikon.

Mártinez-García, M., & Montoliu, L. (2013). Albinism in Europe. I J Dermatol. (2013). May;40(5):319-24. doi: 10.1111/1346-8138.12170. Review. PubMed PMID: 23668539.

Michalsen, M. R. (2011). Samhandling. Kommunikasjon, ledsaging og beskrivelse for personer med ervervet døvblindhet. Oslo: Signo Rycon AS.

Miles, B. (2005). At tale hændernes sprog fra hånd til hånd. Hentet 20. mars 2018, fra Socialstyrelsen.dk.

Mohn-Jensen, G. & Bruun, S. (2010). Hvorfor filterbriller (PDF). Optikeren, 31(1), 34-35. Oslo: Norges Optikerforbund.

Moriggi, S. N. (2007). La hendene snakke. Oslo: Aschehoug.

Mostad, A. (2006). CVI – den diffuse synshemningen. I S. M. Sydnes (red). Syn 2005. En samling artikler og tekster fra Huseby og Tambartun kompetansesentre. (s. 59-64). Statped skriftserie nr. 38. Oslo: Statped.

Myrvang, B. (ukjent dato). Hjernehinnebetennelse. Hentet 17. august 2012, fra Store norske leksikon.

Nafstad, A., & Rødbroe, I. (2006). Å skape kommunikasjon med døvblindfødte. Oslo: Skådalen publication series nr. 24.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. (2011). Hjernen kan omorganisere seg. Hentet 11. desember 2015, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. (2009 – oppdatert 2015). Utredning av døvblindhet. Hentet 11. desember 2015, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. (2010). Ny bok om CHARGE-syndrom. Hentet 6. oktober 2017, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. (2010). Medfødt rubella syndrom (CRS). Hentet 11. desember 2015, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. (2009). Om døvblindhet. Hentet 11. desember 2015, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. (2016). En sjelden guide. Hentet 7. mars 2017, fra Helsenorge.no.

Norsk oftalmologisk forening (NOF). (uten dato). Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. Hentet 26. mai 2020, fra Helsebiblioteket.no.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU). (2014). Snoezelen. Hentet 30. april 2016, fra Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU). (uten dato). Artikler om: Foreldre og søsken. Hentet 30. april 2016, fra NAKU.

National Organization for Rare Disorders (NORD). (2012). Cornelia de Lange syndrome. Hentet 18. mai 2016, fra NORD.

NAV rettskilder. (2020). Vedlegg 5 til ftrl § 10-7 acd – Tilpasningskurs for døve og sterkt tunghørte og deres pårørende 2020. Hentet 8. mai 2020, fra lovdata.no.

NAV. (2013, sist endret 2020). Tilpasningskurs for personer med nedsatt syn og hørsel. Hentet 8. mai 2020, fra nav.no.

NAV rettskilder. (2020). Vedlegg 6 til ftrl § 10-7 acd – Tilpasningskurs for døvblinde 2020. Hentet 8. mai 2020, fra lovdata.no.

NAV rettskilder. (2020). Vedlegg 4 til ftrl § 10-7 a, c og d – Tilpasningskurs for blinde, sterkt svaksynte og deres pårørende 2020. Hentet 8. mai 2020, fra lovdata.no.

NAV rettkilder. (2006, oppdatert 2020). Vedlegg 7 til ftrl § 10-7 a, c, d samt annet og tredje ledd – Regler for særskilte hjelpemiddelgrupper. Hentet 8. mai 2020, fra lovdata.no.

NAV rettkilder. (1997 – sist endret 2020). Rundskriv til ftrl § 10-7 første ledd bokstavene a, c og d samt annet og tredje ledd. Hentet 8. mai 2020, fra Lovdata.no.

NAV rettkilder. (1997 – sist endret 2019). Rundskriv til ftrl § 10-7 første ledd bokstav f: Tolkehjelp for hørselshemmede. Hentet 22. juni 2020, fra Lovdata.no.

NAV rettkilder. (1997 – sist endret 2019). Rundskriv til ftrl § 10-7 første ledd bokstav g: Tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde. Hentet 22. juni 2020, fra Lovdata.no.

NAV rettskilder. (1997, sist endret 2006). Rundskriv til ftrl § 10-7 første ledd bokstav e: Lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte av 1. mai 1997. Hentet 22. juni 2020, fra Lovdata.no.

NAV. (2018). Grunnstønad og hjelpestønad. Hentet 8. mai 2020, fra NAV.no.

NAV. (2013). Individuell plan. Hentet 25. juni 2014, fra nav.no.

NAV. (2013). Tolketjenesten. Hentet 17. juli 2013, fra NAV.no.

Norges Blindeforbund. (2009). Estetisk, trygt og tilgjengelig – en veileder for universelt utformede boliger. Oslo: Norges Blindeforbund.

Norges Blindeforbund. (2009). Kontraster – farger – belysning. Et forsøk på å kategorisere hjelpetiltak med hensyn på universell utforming og svaksynte. Oslo: Norges Blindeforbund.

Norges Blindeforbund. (2009). Lys = å se eller ikke se. Sammenhengen mellom lys, farger og alder. Hentet 15, mai 2014, fra Norges Blindeforbund.

Nicholas, J. (2000). Medfødt Rubella-syndrom. Nevropsykologiske implikasjoner belyst ved kasus. Hentet 5. mai 2018, fra Nordens Välfärdscenter (NVC).

Nielsen, B. A., Ramsing, B., Jensen, D. L., Selling, H. B., & Pagnozzi, M. (2013). At lære at se. Videoanalyse for professionelle der arbejder med personer med medfødt døvblindhed. Dansk. Hentet 13. oktober 2014, fra Materialecentret.

Nielsen, L. (1991). Rummet og Jeg’et: om at lære sig tidlig rumforståelse ved hjelp af «det lille rum». København: Sikon.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. (2015). Personer med medfødt døvblindhet – hvordan kan vi forstå hverandre? Hentet 5. mars 2019, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

Norges Blindeforbund. (2017). Gode råd i møte med synshemmede (PDF). Hentet 27. september 2017, fra Norges Blindeforbund.

Norges Døveforbund. (2012). Hva er døvekultur? Oslo: Norges Døveforbund.

Norges Optikerforbund. (Uten dato). Den lille øyeboken. Lettfattelig illustrert informasjon om synet ditt (PDF). Oslo: Norges optikerforbund. Hentet 29. juni 2016, fra Norges Optikerforbund.

Norges Blindeforbund. (2010). Informasjon for alle. Et hefte om hvordan gjøre tekst på papir, skilt og skjerm tilgjengelig for synshemmede. Hentet 15. mai 2014, fra Norges Blindeforbund.

Norsk forening for albinisme (NFFA). (2009). Min venn har albinisme – om en svaksynt gutt. Oslo: NFFA.

Norsk Helseinformatikk. (sist revidert 2019). Øyekomplikasjoner ved diabetes. Hentet 29. januar 2020, fra Norsk Helseinformatikk – NHI.no.

Norsk Helseinformatikk. (uten dato). Skarpsynsvekkelse, makuladegenerasjon. Hentet 24. januar 2020, fra Norsk Helseinformatikk – NHI.no.

Norsk Helseinformatikk. (2011). Hjernehinnebetennelse. Hentet 17. august 2012, fra Norsk Helseinformatikk.

Oslo Universitetssykehus. (uten dato). CI-enhet på Oslo universitetssykehus. Hentet 28. august 2017, fra Oslo Universitetssykehus HF.

Oslo universitetssykehus. (Ukjent dato). Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet. Brosjyre. Hentet 5. februar 2019, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Oslo universitetssykehus. (uten dato). Keratoconus. Hentet 2. mars 2018, fra Oslo universitessykehus.

Oslo Universitetssykehus. (uten dato). CPOP – Cerebral parese oppfølgingsprogram. Hentet 18. juni 2018, fra Oslo Universitetssykehus.

Owren, B. N. (2010). Å bli voksen med en «barnesykdom». En kartleggingsundersøkelse av voksne med CP i Norge – med konsekvenser for barn.  Hentet 16. august 2012 fra Samordningsrådet.

Øie, B. R. (2008). Livet rundt døvblind forelder. Sluttrapport (PDF). Prosjektnummer: 0442. Midler fra Helse og rehabilitering. Hentet 15. mai 2020, fra Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB).

Øie, B. R. (2007). Deltakelse til/fra og i fysisk aktivitet for voksne døvblindblitte. Hovedfagsoppgave, Norges idrettshøyskole, Oslo.

Øie, B. R. (2011). Informasjonshefte om løpe-ledsaging for seende ledsagere, og for løpere som har kombinert syns- og hørselshemming (døvblindhet). Utgitt med prosjektmidler fra Ekstra-stiftelsen Helse og rehabilitering. Hentet 2. november 2016, fra Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB).

Øien, B. (2010). Se muligheter med optikk. Statped skriftserie nr. 88. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB). (2015). Personer med medfødt døvblindhet – hvordan kan vi forstå hverandre? Hentet 5. mars 2019, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Pettersen, M. N. (2015). Turer med stokk. Utgitt av: Ekstrastiftelsen og Norges Blindeforbund. Trykk og innbinding: 07 Media, Aurskog.

Prestmo, A. (2007). Det gode liv med Vegard. I T. Strømøy (Red.), Det gjelder livet. (s. 204-287). Trondheim: Trygghetsforlaget.

Raanes, E. (2001). Arbeidstekst nr. 37 – BESKRIVELSE. PDF. Dronninglund: Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD). Hentet 28. september 2018, fra Nordens Välfärdscenter.

Rasmussen, M., & Skjeldal, O. H. (2001). Cerebral Parese. Tidsskrift for Den norske legeforening 121(13), 1565. Hentet 16. august 2012, fra Tidsskrift for Den norske legeforening.

Regjeringen. (2017). Honnørrabattordningen – Nytt legitimasjonskort for uføretrygdede og blinde. Hentet 5. mai 2020, fra Regjeringen.no.

Regjeringen. (2017). Rundskriv N-3/2017 – Honnørrabatt for døvblinde med følgje – Utferding av tilleggslegitimasjon. Hentet 5. mai 2020, fra Regjeringen.no.

Retinitis Pigmentosa foreningen i Norge. (2004-2005). Mobilitet når synet svikter (DVD). Hentet 20. februar 2020, fra Retinitis Pigmentosa foreningen i Norge.

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge, med støtte fra Helse og Rehabilitering. (2006-2007). Følelser når synet svikter. Informasjonsfilm der personer med netthinnesykdommen retinitis pigmentosa forteller om emosjonelle utfordringer og erfaringer i samband med synstapet. Hentet 20. februar 2020, fra Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge.

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge. (2010, revidert 2017). Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen. Hentet 20. februar 2020, fra Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge.

Regionssenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU). (2017). Retningslinje for oppfølging av barn og unge med Down syndrom. Regional retningslinje for spesialisthelsetjenestens oppfølging av barn og unge med Down Syndrom (0-18 år). Hentet 6. mai 2018, fra Oslo universitetssykehus.

Roman-Lantzy, C. (2007). Cortical Visual Impairment: An Approach to Assessment and Intervention. USA: AFB Press.

Rosen, R. (1999). Mobility for synshandicappede med fysiske funktionsnedsættelser. Originaltitel: Learners with visual and physical impairments. I Foundations of Orientation and Mobility, AFB Press, 1998. København: Socialstyrelsen.dk.

Rødbroe, I., & Janssen, M. (2009). At skabe mening. Viataal prosjekt bog III. Aalborg: Materialcentret.

Rødbroe, I. (2004). Audiologi. Arbeidstekst nr. 42. Dronninglund: Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD). Hentet 28. september 2018, fra Nordens Välfärdscenter.

Rødbroe, I. (2010). Døvblindeområdets historiske udvikling. Hentet 28. mai 2015, fra Socialstyrelsen.dk.

Samferdselsdepartementet. (2017). Honnørrabatt for døvblinde med følgje – Utferding av tilleggslegitimasjon (PDF). Rundskriv N-3/2017. Hentet 5. mai 2020, fra Regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet. (Oppdatert 2019). Kollektivtransport – ansvar og rabattordninger. En oversikt over ansvaret for den lokale kollektivtransporten, herunder skole- og studentrabatten, ungdomskortet, de landsomfattende sosiale rabattordningene og TT-kjøring. Hentet 25. juni 2020, fra Regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet. (2019). Rundskriv N-3/2019 om rabattordninger i kollektivtransporten (PDF). Hentet 5. mai 2020, fra Regjeringen.no.

Sandvig, K. (2012). Amblyopi. Hentet 20. januar 2012, fra Store norske leksikon.

Sandvig, K. (2012). Fargeblindhet. Hentet 18. januar 2012, fra Store norske leksikon.

Sandvig, K. (2012). Fargesyn. Hentet 4. mai 2012, fra Store norske leksikon.

Sandvig, K. (2012). Samsyn. Hentet 4. mai 2012, fra Store norske leksikon.

Sandvig, K. (2011). Syn. Hentet 28. februar 2011, fra Store norske leksikon. 

Sandvig, K. (2012). Synsfelt. Hentet 4. mai 2012, fra Store norske leksikon.

Saugstad, O. D. (2011). Hyppig, fryktet og mangfoldig. Tidsskrift for Den norske legeforening, 131(5), 477. Hentet 16. august 2012, fra Tidsskrift for Den norske legeforening.

Sellæg, N. (2009). Å se med ørene. Synstolking av levende bilder for lærere som er blinde. Masteroppgave i spesialpedagogikk. Hentet 28. september 2018, fra Universitetet i Oslo – DUO vitenarkiv.

Senter for sjedne diagnoser. (2011). Pfeiffer syndrom. Hentet 15. mai 2014, fra Senter for sjeldne diagnoser.

Shannon, N. (2011). Patau syndrome. Hentet 19. oktober 2012, fra Contact a Family – for families with disabled children. 

Signo og Statlig spesialpedagogisk støttesystem. (2007, revidert i 2012). Et hefte om CHARGE syndrom. (PDF). Hentet 6. oktober 2017, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Simonsen, H. G. (2011). Språk. Hentet 4. mai 2012, fra Store norske leksikon.

Sintef Unimed. (1997). Problemer med hørselen? Høreapparat. Temahefte nr. 2. Oslo: Rikstrygdeverket v/Hjelpemiddelkontoret. (Utgått hefte).

Sintef Unimed. (1997). Problemer med hørselen? Hørsel, helseskadelig støy og lydmiljø. Temahefte nr. 4. Oslo: Rikstrygdeverket v/Hjelpemiddelkontoret. (Utgått hefte).

Sintef Unimed. (1997). Problemer med hørselen? Hørselstekniske hjelpemidler. Temahefte nr. 3. Oslo: Rikstrygdeverket v/Hjelpemiddelkontoret. (Utgått hefte).

Sintef Unimed. (1997). Problemer med hørselen? Hørselshemmede og nedsatt hørsel. Temahefte nr. 1. Oslo: Rikstrygdeverket v/Hjelpemiddelkontoret. (Utgått hefte).

Socialstyrelsen. (2015). Sjældne handicap. Dansk nettsted om sjeldne diagnoser. Hentet 17. august 2015, fra Socialstyrelsen.dk.

Sjursen, H., Skrede, S., & Solberg, C. O. (2001). Behandling av akutt bakteriell meningitt. Tidsskrift for Den norske legeforening, 121(28), 3306-9. Hentet 17. august 2012, fra Tidsskrift for Den norske legeforening.

Smith, R. J. H., Shearer, A. E., Hildebrand, M. S., & van Camp, G. (1993-2012). Deafness and Hereditary Hearing Loss Overview. I R. A. Paqon, T. D. Bird, C. R. Dolan, K. Stephens, & M. P. Adam (red.). GeneReviews ™. Seattle (WA): University of Washington, Seattle.

Socialstyrelsen. (2015). Erhvervet døvblindhed. Hentet 24. september 2015, fra Socialstyrelsen.dk.

Socialstyrelsen. (uten dato). Hurlers, Hurler-Scheies och Scheies sjukdom. (PDF). Hentet 7. juni 2019, fra Socialstyrelsen.se.

Socialstyrelsen, Sverige. (2015). Primär mikrocephali. Hentet 7. juni 2019, fra Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (sist oppdatert 2018). Om erhvervet døvblindhed. Dansk. Hentet 27. august 2018, fra Socialstyrelsen.dk.

Socialstyrelsen, Sverige. (2016). Optikushypoplasi. Informasjonsfolder. Hentet 7. juni 2019, fra Socialstyrelsen.se

Socialstyrelsen. (2015). Optikushypoplasi. Hentet 7. juni 2019, fra Socialstyrelsen.se.

Socialstyrelsen. (2011). Pfeiffer syndrom. Hentet 20. desember 2012, fra Socialstyrelsen.se.

Socialstyrelsen. (2008). Trisomi 13-syndromet. Hentet 7. juni 2019, fra Socialstyrelsen.se.

Sommerfeldt, E. (2011). Synsforstyrrelser ved hjerneslag. Tidsskrift for sykepleiere i geriatri og demens, 3(3), 14-17. Hentet 26. august 2012, fra Sykepleieforbundet.no.

Sommero, H., & Steinsholt, K. (2006). Improvisasjon – kunsten å sette seg selv på spill. Oslo: N. W. Damm & Sønn AS.

Soulié, T., & Therkildsen, T. (2011).  Friluftsliv – for mennesker med funktionsnedsættelse. Roskilde: Handicapidrættens Videnscenter.

Sørlandet sykehus. (uten dato). Tinnitusklinikken. Hentet 28. august 2018, fra Sørlandet Sykehus.

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (uten dato). STEP UP – orientering och förflyttning för barn och elever med synnedsättning. Hentet 2. november 2016, fra Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Stach, B. A. (2010). Clinical Audiology. New York: Delmar, Cengage Learning.

Standard.no. (2012). NS 8175:2012: Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper. Hentet 23. april 2018, fra Standard.no.

Statens helsetilsyn. (2000). Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap. Hentet 6. mars 2012, fra Helsetilsynet.

Statped. (2016). Håndalfabetene. Skal du bokstavere et ord på norsk kan du bruke enhåndsalfabetet eller tohåndsalfabetet. Hentet 23. september 2016, fra Statped.no.

Statped. (2016). Hjernesynshemning (CVI). Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Statped. (2015). Veileder : En deltagelsesfokusert IOP–mal, spesielt tilpasset elever med omfattende og kombinerte lærevansker.  Hentet 26. september 2016, fra Statped.no.

Statped. (uten dato). Deltagelses- og opplevelsesplaner. Hentet 3. oktober 2016, fra Statped.

Stensæth, K., Eggen, A. T., & Frisk, R. (2010). Musikk, helse, multifunksjonshemming. Skriftserie fra Senter for musikk og helse. NMH – publikasjoner. Hentet 23. august 2018, fra Norges Musikkhøyskole.

Stochholm, K. (2005). Veien til blind forståelse. Kalundborg: Videncenter for Synshandicap og Syncenter Refsnæs.

Store norske leksikon. (2009). Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Hentet 8. mai 2015, fra Store norske leksikon.

Store norske leksikon. (2018). Trakom. Hentet fra Store norske leksikon.

Store norske leksikon. (2005 – 2007). Umami. Hentet 28. mai 2015, fra Store norske leksikon.

Sydnes, S. (red). Syn 2011. Hentet 5. mars 2019, fra Statped.

Sydnes, S. (2003). Øyeblikk med kasus. Bergen: Skauge forlag.

Sydnes, S. (red.). (2006). Syn 2005. En samling artikler og tekster fra Huseby og Tambartun kompetansesentre. Statped Skriftserie nr. 38 (2006). Oslo: Statped.

Sydnes, S. (red.) (2008). Syn 2008. En samling artikler og tekster fra Huseby og Tambartun kompetansesentre. Statped skriftserie nr. 67. Oslo: Statped.

Thomassen, S. (2009). Selvhjelp ved tinnitus. Hvordan mestre plagsom øresus. Oslo: Tinnitus-tips.

Thord et al. (1998). Kommunikation med døvblindblevne. (Nordisk Vejleder nr22). Dronninglund: Nord-Press.

Thormann, I. (2005). Medfødte alkoholskader. Omsorg og behandling. Danmark: Gyldendal Akademisk.

Tollefsrud, M. (2017). Tid for hørsel. Hørselsrehabilitering for personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse. Hentet 24. april 2018, fra Eikholt.no.

Tømta, A. (2003). Kikkerter for svaksynte. Råd og øvelser for nye kikkertbrukere. Oslo: Norges Blindeforbund.

Tømta, A. (red.) (1999). «1001 tips i dagliglivet» – en samling triks og knep fra synshemmedes hverdag. Oslo: Norges Blindeforbund. Hentet 27. januar 2018, fra Norges Blindeforbund.

Tønsberg, G. H., & Hauge, T. S. (2008). Musikalsk improvisasjon, samspill, kommunikasjon og språk. I Trondalen, G., & Ruud, E. (Red). Perspektiver på musikk og helse. Hentet 26. november 2019, fra Norges musikkhøgskole/åpent vitenarkiv.

Trætteberg, E. (2001). Fysisk aktivitet og funksjonshemning. Ridning for alle (PDF). Hentet 31. januar 2017, Beitostølen helsesportsenter.

Trondheim Kommune. (sist oppdatert 2019). Håndbok i spesialpedagogikk. Hentet 27. januar 2019, fra Trondheim Kommune.

Tuntland, H. (2011). En innføring i ADL: Teori og intervensjon. (2. utgave). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Utdanningsdirektoratet. (2017). Hva gjør PP-tjenesten? Hentet 17. april 2020, fra Utdanningsdirektoratet.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). (ukjent dato). Informasjon om synet – på tegnspråk (DVD). Regionsenteret for døvblinde, Universitetssykehuset i Nord-Norge. Hentet 25. september 2018, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Våge, T. (2014). Vi er alle vanlige mennesker i våre egne liv. Spesialpedagogikk, 79(3), 30-31.

Vege, G. (2009). Co-presence is a gift. Co-presence as a prerequisite for a sustained and shared here and now. Masteroppgave, Universitetet i Groningen, Groningen, Nederland.

Videncenter for Synshandicap. (2003). Punktskrift. Læse- og skriftmedie for blinde. CD-rom. Hellerup: Koefod & co.

Videnscenter for døvblindfødte. (2007). Nordisk definition af døvblindhed og nordisk vejleder. Hentet 2. november 2016, fra Socialstyrelsen.dk.

Bjørnholt, H., Mikkelsen, B., Mølgaard P., Olsen, B., & og Therkildsen, K. (2005). Småbørn med synshandicap – Idéer til samvær, leg og oplevelser. Udgivet af Videncenter for Synshandicap. Hentet 12. september 2019, fra Socialstyrelsen.dk.

Socialstyrelsen. (2012). Pårørende i centrum – familier med erhvervet døvblindhed. Hentet 27. januar 2019, fra Socialstyrelsen.dk.

Videnscentret for Døvblindblevne. (2008). 17 syndromer og sygdomme – der kan medføre erhvervet døvblindhed. Hentet fra Socialstyrelsen.dk.

Vidje, G. (red). (2008). Søsken i fokus. Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse. Oslo: Kursiv. Hentet 15. september 2016, fra Statped.no.

Vollan, A. M., & Ryen H. T. (2006). ”Hæla i taket” – Mobilitetsopplæring for et barn med sammensatte vansker. Spesialpedagogikk, 71(9), 32-39. 

Vonen, A. M. (2012). Skole og utdanning. Oslo: Norges Døveforbund.

Warburg, M., & Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri. (2012). Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. 8. udgave. Dansk veileder. Hentet 3. februar 2016, fra Socialstyrelsen – viden til gavn.

Lover og forskrifter

Arbeidsmiljøloven. (2005). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (arbeidsmiljøloven) av 17. juni 2005 nr. 62. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Barne- og familiedepartementet. (2003). FNs konvensjon om barnets rettigheter (PDF). Revidert oversettelse mars 2003 med tilleggsprotokoller. Hentet 8. mai 2020, fra Regjeringen.no.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (2013). Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (PDF). Hentet 8. mai 2020, fra regjeringen.no.

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager (barnehageloven) av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Barnevernloven. (1992). Lov om barneverntjenester (barnevernloven) av 17. juli 1992 nr. 100. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Byggteknisk forskrift. (2017). Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift). Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Forskrift om stønad til tolkehjelp for hørselshemmede. (1997). Forskrift om stønad til tolkehjelp for hørselshemmede. Hentet 15. april 2020, fra  Lovdata.no.

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (2019). Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer. (1997). Forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Forskrift om tolke- og ledsagerhjelp, døvblinde. (1997). Forskrift om stønad til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Forskrift om utvidede omsorgspenger. (1997). Forskrift om hvilke sykdommer og funksjonshemninger som skal gi utvidet rett til omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-6 andre ledd. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Forskrift til opplæringslova. (2006). Forskrift til opplæringslova. Hentet 14. april 2020, fra Lovdata.no.

Forskrift om habilitering og rehabilitering. (2011). Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Forskrift om stønad til hjelpemidler m.v. (1997). Forskrift om stønad til hjelpemidler mv til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Forskrift om lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte. (1997). Forskrift om stønad til lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler m.v. (1995). Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Forvaltningsloven. (1967). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. februar 1967 nr. 00. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Friskolelova – frskol. (2003). Lov om frittståande skolar (friskolelova) av 4. juli 2003 nr. 84. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Helse- og omsorgsdepartementet. (1986). Retningslinjer for omsorgslønn. Rundskriv I-42/98. Hentet 21. februar 2020, fra Regjeringen.no.

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) av 24. juni 2011 nr. 30. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Helsedirektoratet. (sist oppdatert 2019). Hørsel, syn og språk. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. (Retningslinjene for syn er under revisjon). Hentet 21. februar 2020, fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2014). Miljø og helse i barnehagen – Veileder til lov og forskrift. Hentet 21. februar 2020, fra Helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet. (2014). Miljø og helse i skolen – Veileder til lov og forskrift. Hentet 21. februar 2020, fra Helsedirektoratet.no.

Helsenorge.no. (oppdatert 2020). Støtte til tannbehandling ved sjeldne diagnoser. Hentet 25. juni 2020, fra helsenorge.no.

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. (2011). Innst. 405 S. Innnstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Meld. St. 18 (2010-2011), kapittel 6. Læring og fellesskap – Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Hentet 21. februar 2020, fra Stortinget.no.

Kommuneloven. (2018). Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 22. juni 2018 nr. 83. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Kulturdepartementet. (sist oppdatert 2020). FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD). Hentet 21. februar 2020, fra regjeringen.no.

Kunnskapsdepartementet. (2011). Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Meld. St. 18. (2010-2011). Hentet 21. februar 2020, fra Regjeringen.no.

Likestillings- og diskrimineringsloven. (2017). Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) av 16. juni 2017 nr. 51. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

NAV rettkilder. (1997 – sist endret 2020). Rundskriv til ftrl § 10-7 første ledd bokstavene a, c og d samt annet og tredje ledd. Hentet 8. mai 2020, fra Lovdata.no.

NAV rettkilder. (1997 – sist endret 2019). Rundskriv til ftrl § 10-7 første ledd bokstav f: Tolkehjelp for hørselshemmede. Hentet 22. juni 2020, fra Lovdata.no.

NAV rettkilder. (1997 – sist endret 2019). Rundskriv til ftrl § 10-7 første ledd bokstav g: Tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde. Hentet 22. juni 2020, fra Lovdata.no.

NAV rettskilder. (1997, sist endret 2006). Rundskriv til ftrl § 10-7 første ledd bokstav e: Lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte av 1. mai 1997. Hentet 22. juni 2020, fra Lovdata.no.

NAV-loven. (2006). Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven] av 16. juni 2006 nr. 20. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Pasient- og brukerrettighetsloven. (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) av 2. juli 1999 nr. 63. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Pasientreiseforskriften. (2015). Forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Plan- og bygningsloven. (2008). Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr. 71. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Psykisk helsevernloven. (1999). Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) av 2. juli 1999 nr. 62. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Sosialtjenesteloven. (2009). Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) av 18. desember 2009 nr. 131. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Spesialisthelsetjenesteloven. (1999). Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) av 2. juli 1999 nr. 61. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Tiltaksforskriften. (2015). Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften): Kapittel 6: Funksjonsassistanse i arbeidslivet. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Tiltaksforskriften. (2015). Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften). Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Utdanningsdirektoratet. (2014, sist endret 2016). Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk. Hentet 21. februar 2020, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet 21. februar 2020, fra Udir.no.

Utdanningsdirektoratet. (2012). Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar Udir-9-2012. Hentet 21. februar 2020, fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet. (uten dato). Blinde og sterkt svaksynte. Veileder om ferdigheter og teknikker som blinde og sterkt svaksynte elever kan ha behov for å lære for å kunne delta i opplæringen på skolen og i aktiviteter i nærmiljøet. Hentet 21. februar 2020, fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet. (2012, sist oppdatert 2015). Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012. Hentet 21. februar 2020, fra Utdanningsdirektoratet.