Kommunikasjon – konsekvenser

Vi er født som sosiale vesener, og det å kommunisere med andre er et viktig aspekt i våre liv. Syn og hørsel er de viktigste sansene vi har når vi skal kommunisere. Når begge sansene er nedsatt, fører det til noen konsekvenser.

Ulike syns- og hørselsnedsettelser gir ulike konsekvenser. Selv to personer med samme tilstand eller diagnose, kan oppleve ulik syns- og hørselsfunksjon. Her er det mye som spiller inn, blant annet: Alder, erfaring, dagsform, fysisk tilrettelegging av omgivelsene (lys- og lydforhold) for å nevne noe.

Det må legges til rette for at syns- og hørselsrester utnyttes så langt det er mulig.

Her skal vi utdype noen av konsekvensene for kommunikasjon.

Lytting og munnavlesning

Visuell støtte i kommunikasjon i form av munnavlesning, mimikk og kroppsspråk gir viktig tilleggsinformasjon for personer med hørselstap, også for de som bruker høreapparat og cochleaimplantat (CI).

Å tolke denne informasjonen kan være spesielt slitsomt når også synet er nedsatt. Dersom personen er blind, vil visuell informasjon gå tapt, og personen må støtte seg på resthørsel og taktil informasjon.

Les mer om munnavlesning.

Les mer om taktil avlesning.

Les mer om haptiske signaler.

Å avlese tegnspråk

Mange personer med kombinerte sansetap benytter tegnspråk eller norsk med tegnstøtte (NMT). En konsekvens for personer med nedsatt syn i form av et innskrenket synsfelt, er at tegnene må gjøres mindre enn vanlig og utføres nærmere ansiktet. På den måten har personen mulighet til å avlese tegn og mimikk, samt å få med seg munnavlesning. Jo lenger avstanden mellom to samtalepartnere er, jo mer får man inn i synsfeltet.

Det kan bli umulig å følge med hvis det er flere som bruker tegn samtidig og vekslingene skjer fort. Det tar tid å finne samtalepartneren når synsfeltet er innskrenket, og det er behov for at samtalepartnere praktiserer en disiplinert turtaking. Utsagn må ofte gjentas dersom vekslingen skjer for raskt.

Har personen nedsatt visus (skarpsyn), må avstanden mellom de to reduseres. Det at ulike synsnedsettelser fører til ulike konsekvenser, kan være en balansegang som krever høy grad av bevissthet rundt kommunikasjonen fra begge parter.

Les mer om tegnspråk og norsk med tegnstøtte.


										
					
Sist oppdatert 26.08.2020