Medfødte syns- og hørselsvansker

En ing mann holder hendene på en skulptur av sten. Voksne i denne gruppen har som fellestrekk at de har en kombinasjon av syns- og hørselsvansker. På ulike måter påvirkes mobilitet, kommunikasjon, tilgang til sanseinntrykk og informasjon fra omgivelsene.

Gruppen er lite homogen og har et variert spekter av utviklingsmessige forutsetninger.

Mange har fått påvist en syns- og hørselsvanske gjennom en medisinsk/ pedagogisk utredning tidlig i livet.

Andre har ikke fått en tilstrekkelig utredning før de er i voksen alder.

Konsekvensene av et kombinert sansetap vil være forskjellig fra person til person. Dette er avhengig av syns- og hørseltapets omfang, i tillegg til den betydning eventuelle andre funksjonsnedsettelser vil ha på det totale bildet.

Utfordringene vil derfor variere fra situasjon til situasjon, avhengig av tilrettelegging, tilgang til sanseopplevelser og kommunikasjon.

Voksne som har nedsatt syn vil bli avhengig av hørselen for å motta og tolke hørselsinntrykk som kan støtte synsinntrykkene.

Voksne med nedsatt hørsel vil på samme måte være avhengig av den informasjonen og støtten de får gjennom synet.

Når begge fjernsansene er svekket, kan man ikke kompensere for nedsatt hørsel med synet og omvendt.

Berøring og bevegelse er viktige sanser når syn og hørsel er nedsatt. Disse sansene kan kompensere for manglende syn og hørsel og har stor betydning i emosjonell kontakt og tilknytning. Berøring er også viktig i all kommunikasjon som er basert på gester og tegn.

Berøring gir også tilgang til opplevelser knyttet til kunst og kultur.

På disse sidene vil du finne informasjon om ulike aspekter ved det å ha medfødte syns – og hørselsvansker.

Kilder

Janssen, M., & Rødbroe, I. (2008). Kommunikation og Medfødt Døvblindhet. Kontakt og samspill. Viataal prosjekt bog II. Aalborg: Materialcentret.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Hovedoppgaven er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselshemninger, deres pårørende og lokale fagmiljøer.

Statped vest. (2015). Personer med medfødt døvblindhet – hvordan kan vi forstå hverandre? Hentet 7. juni 2019, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

Les mer

Eikholt – nasjonalt ressurssenter for døvblinde. Eikholt er en nasjonal kompetansetjeneste med hovedvekt på å bygge opp og formidle kompetanse innen kombinert syns- og hørselshemning/døvblindhet. Eikholt inngår i Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde som er en spesialisthelsetjeneste.

Helsedirektoratet. (2016). En sjelden guide. Hentet 7. juni 2019, fra Helsenorge.no.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) – ekstern nettside. Diagnoseoversikt over sjeldne diagnoser som har et tilbud ved et av kompetansesentrene. For diagnoser som ikke står på listen viser vi til Sjeldentelefonen 800 41 710. Se også Rarelink og den europeiske databasen Orphanet.

Nationellt Kunskapcenter för Dövblindfrågor i Sverige. Formålet er blant annet å samle, utvikle og spre informasjon om døvblindhet.

Sense for deafblind people. Forening for barn, unge og voksne som er døvblinde.

Socialstyrelsen – Viden til gavn. Dansk nettsted som er en del av Social- og Integrationsministeriet. Nettstedet inneholder blant annet mye informasjon om ulike sansetap under fanen «Handicap».


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 07.06.2019