Ulike former for døvblindhet

Total døvhet og total blindhet

Gruppen voksne personer med kombinerte sansetap er liten. Når vi her snakker om døvhet og blindhet, så refererer begrepene til ‘helt blind’ eller ‘blind med lyssans’, og tilsvarende betyr begrepet ‘døv’ at personen ikke er istand til å anvende hørselen til orientering, samspill og kommunikasjon.

Behovet for spesialisert døvblindehabilitering vil være tilstede i alle sammenhenger og krever en-til-en kontakt med andre mennesker i et livsløpsperspektiv. Berøringssans og bevegelsessans er de viktigste sansene for kontakt, samspill, kommunikasjon, og utforsking av omgivelsene. Dette betyr allikevel ikke at du skal utelate å bruke stemme eller annen lyd i samvær med en voksne med medfødt døvblindhet.

Mange får i dag cochleaimplantat (CI) og går inn i voksen alder med CI.

Les mer om CI hos barn med kombinerte sansetap.

Total blindhet – bevart hørselsfunksjon

Voksne som har et kombinert sansetap der synssansen er tapt men som har en hørselsrest, vil være avhengig av at samspill og kommunikasjon med omgivelsene tilrettelegges gjennom både berøringssans, bevegelsessans og hørsel. Disse sansene vil også være de som benyttes ved utforsking av omgivelsene og ved forflytning.

Noen voksne har utviklet kommunikasjonsformer basert på berøringssans (taktil kommunikasjon), mens ande har utviklet kommunikasjon ved hjelp av hørsel. Berøringssans og bevegelsessans vil uansett fungere som viktige støttemodaliteter.

Total døvhet – bevart synsfunksjon

Personer i denne gruppen vil ha en synsrest, men i kombinasjon med tapt hørsel vil den voksne allikevel trenge kompenserende tilnærmingsmåter som inkluderer bruk av berøring og bevegelse.

Personens muligheter til å bruke sin synsrest når det gjelder ulike utfordringer, vil være avhengig av synsnedsettelsens omfang samt sansemotoriske og kognitive forutsetninger.

Det vil sannsynligvis være behov for støtte fra andre sansemodaliteter enn syn og hørsel med hensyn til kommunikasjon. Visuell kommunikasjon (tegn) vil være enklere i en-til-en situasjoner mens kommunikasjon i gruppesammenhenger vil være mye mer krevende.

Mange i denne gruppen vil trenge taktil støtte i noen situasjoner, men vil kunne klare seg med sin synsrest i andre situasjoner. En del barn og unge i denne gruppen får i dag CI og går etterhvert inn i voksen alder med CI.

Bevart syns- og hørselsfunksjon

Personer i denne gruppen er spesielt sårbare, fordi omgivelsene ofte vil overvurdere syns- og hørselsfunksjonen og betrakte personen som mer seende og hørende enn det som er tilfellet. Hun eller han kan for eksempel se objekter og personer som ikke er i bevegelse og derfor kunne orientere seg rimelig bra i det fysiske miljøet.

I andre situasjoner som for eksempel samspill og kommunikasjon, vil det ofte være større utfordringer fordi disse omverdenrelasjonene omfatter mer dynamikk og bevegelse.

Kilde

Socialstyrelsen – Viden til gavn. Dansk nettsted som er en del av Social- og Integrationsministeriet. Nettstedet inneholder blant annet mye informasjon om ulike sansetap under fanen «Handicap».

Les mer

Janssen, M., & Rødbroe, I. (2008). Kommunikation og Medfødt Døvblindhet. Kontakt og samspill. Viataal prosjekt bog II. Aalborg: Materialcentret.


										
					
Sist oppdatert 27.07.2018