Kombinerte ensidige sansetap

Å ha et ensidig hørselstap vil si å ha nedsatt hørsel på det ene øret og normal hørsel på det andre. Å ha et ensidig synstap vil si at synsfunksjonen på det ene øyet er fraværende eller nedsatt, mens det andre øyet fungerer normalt.

Ensidig hørselstap

Når det er stor forskjell mellom hørselen på venstre og høyre øre, vil bearbeiding av lydsignaler fra siden med hørselstap ofte bli redusert. En kan oppleve at lydsignaler som kommer inn på siden med hørselstap, ikke blir benyttet. Dette er en dynamikk som personen ikke styrer selv.

Personer med ensidig hørselstap kan ha utfordringer knyttet til:

  • lokalisering av lyd – hvilken retning kommer lyden fra?
  • avstandsbedømmelse til lydkilde
  • taleoppfattelse fra den siden som har hørselstap
  • taleoppfattelse og kommunikasjon i støyfylte omgivelse

Ensidig synstap

Personer med ensidig synstap kan ha problemer med å skaffe seg et overblikksbilde over omgivelsene. Det kan ta lengre tid å lokalisere det som skjer. Ofte bruker personen mye energi på dette.

Kombinasjon av ensidige sansetap

Bildet kan bli ytterligere komplisert der det er et ensidig hørselstap i kombinasjon med nedsatt syn på motsatt side eller samme side. Her kreves en nøye tilrettelegging for at personen skal kunne utnytte begge sansene maksimalt. Det er nødvendig med grundige analyser i mange ulike situasjoner slik at det blir mulig å bruke den sansen som er viktigst i en gitt situasjon.

Det er energikrevende å ha et kombinert ensidig sansetap. Ofte får man ikke med seg det som skjer, fordi det tar tid å orientere seg og få en oversikt over omgivelsene. Mange kan bli frustrerte av dette, noe som lett kan mistolkes til å være atferdsproblem.

Hva kan man gjøre?

Tidligere la man lite vekt på tilrettelegging ved ensidige hørselsnedsettelser. Så lenge hørselen var god på ett øre, så man ingen grunn til tiltak. Synet på dette har endret seg. Det har vist seg at ensidige hørselstap kan ha konsekvenser for læring og utvikling og gi utfordringer på mange arenaer. Det er derfor hensiktmessig med en bevisstgjøring i miljøene som personen ferdes i.

Konsekvensene av et ensidig hørselstap vil derfor variere med omgivelsenes evne til å skape gode lytte- og kommunikasjonssituasjoner og personens egen evne til selv å utvikle gode lyttestrategier.

Mange med kombinert ensidig sansetap kan ha nytte av høreapparat og synshjelpemidler. Det er mange faktorer som har betydning for utbyttet av hjelpemidlene, og det er vanskelig å forutsi hvordan den enkelte vil oppleve det.

Kilder

Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre. Statped midt og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet en informasjonsperm til foreldre om hørselstap (0 – 3 år). Permen kan også benyttes til foreldre med større barn.

Les mer

Andersen, K. J. (2010). Små synsvansker – store konsekvenser. Et uoppdaget problem for mange – en ulykke for hørselshemmede? I Hjelmervik, E., Hartveit, G., & Olsen, W. (Red). Utfordringer og undringer. En samling spesialpedagogiske artikler fra Statped Vest. Bergen: Statped skriftserie nr. 98, 19 – 29. Se Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 28.08.2019