Tilrettelegging

For at voksne personer med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet, skal kunne fungere best mulig ut fra sine forutsetninger, kan det hjelpe å tilrettelegge for dette på ulike områder.

Graden av opplevde utfordringer varierer fra person til person, og fra situasjon til situasjon. Mange kan oppleve å ha syns- og hørselsvansker når kravene til å se og høre ikke samsvarer med evnen til å se og høre

Dette kan reduseres ved at synsevnen bedres, for eksempel ved bruk av hjelpemidler, eller at kravene til å se minskes, for eksempel ved at miljøet legges tilrette.

På samme måte kan et hørselstap variere, avhengig av hjelpemidler og tilrettelegging av miljø.

På disse sidene under tilrettelegging vil du finne informasjon, råd og tips om fysisk tilrettelegging av miljøet og eksempler på aktuelle hjelpemidler.


										
					
Sist oppdatert 01.08.2018