Medfødte syns- og hørselsvansker

Ferdig høreapparat og etui.For at voksne personer som er født med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet skal fungere best mulig ut fra sine forutsetninger, kan det hjelpe å legge til rette for dette på ulike områder.

En person kan oppleve å ha synsvansker når kravene til å se ikke samsvarer med evnen til å se. Denne opplevelsen kan reduseres ved at synevnen bedres, for eksempel ved bruk av hjelpemidler, eller at kravene til å se minskes ved at miljøet legges tilrette.

På samme måte kan en person oppleve å ha hørselsvansker når kravene i omgivelsene ikke harmonerer med evnen til å høre. Dette kan avhjelpes ved at hørselsevnen bedres ved hjelp av hjelpemidler, eller at kravene i miljøet reduseres.

Slik ser vi at et sansetap kan variere fra situasjon til situasjon og fra miljø til miljø. Kombinerte sansetap kan oppleves som mer utfordrende i noen situasjoner, og mer overkommelig i andre situasjoner.

På sidene om tilrettelegging vil du finne informasjon, råd og tips om fysisk tilrettelegging av miljøet, og noen eksempler på aktuelle hjelpemidler.


										
					
Sist oppdatert 31.07.2018