Om hjelpemidler

Personer som er født med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet, kan ha bruk for og nytte av hjelpemidler for å avhjelpe, erstatte eller kompensere for sansetapene.

Det finnes hjelpemidler innenfor områder som fritid, dagliglivets aktiviteter (ADL), mobilitet og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Les om hjelpemidler for barn og unge – syn.

Les om bruk av hjelpemidler – voksne syn.

Les om tilrettelegging voksne – hørsel.

Enkelte hjelpemidler kan søkes dekket via folketrygden, jamfør folketrygdlovens §10-6 og § 10-7 (1997) der det blant annet står (sitat):

§ 10-6. Stønad til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet.

Når et medlem har fått sin funksjonsevne i dagliglivet vesentlig og varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte, ytes det stønad etter § 10-7.

Stønaden ytes i forbindelse med tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre medlemmets funksjonsevne i dagliglivet eller for at vedkommende skal kunne bli pleid i hjemmet.

Departementet gir forskrift om stønad etter denne paragrafen, herunder særregler for bestemte grupper.

Videre står det (sitat):

§ 10-7Stønadsformer

Et medlem som fyller vilkårene i § 10-5 eller § 10-6, kan få stønad i form av utlån av, tilskott til eller lån til

a) hjelpemidler, herunder skolehjelpemidler med unntak av læremidler,

b) høreapparat,

(…)

d) førerhund.

e) lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte,

f) tolkehjelp for hørselshemmede,

g) tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde,

(…)

Til et medlem som fyller vilkårene i § 10-6, kan det også ytes tilskott til opplæringstiltak.

Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen, og kan herunder bestemme at hjelpemidler skal utlånes fra en hjelpemiddelsentral.

(…)

NAV (2013, endret 2015) skriver følgende på sine hjemmesider om hjelpemidler til lek, trening og aktivisering:

Det finnes hjelpemidler som gir barn og unge mulighet til lek, trening og aktivisering.

Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening og stimulering, for å opprettholde og bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne. For å få slike hjelpemidler må barnets funksjonsevne være varig (utover to år) og vesentlig nedsatt. Hjelpemidler til lek og sport må være nødvendig og hensiktsmessig for en normal aktivitet og utvikling. Det legges stor vekt på den enkeltes individuelle behov.

Hjelpemidler til trening, stimulering, lek og sportsaktiviteter dekkes vanligvis til bruk i hjemmemiljøet. Hjemmet er her definert som foreldrehjem og barnebolig. Ved behov for hjelpemidler i flere hjem, må det begrunnes hvorfor dette er nødvendig.

Hvis man har behov for et hjelpemiddel, tar man kontakt med helsetjenesten i hjemstedskommunen. Hvis det er behov for hjelp til utredning og utprøving, sendes henvisningsskjema for bistand til NAV Hjelpemiddelsentral.

Synspedagoger og optikere (med videreutdanning i svaksyntoptikk) kan også, i samråd fagpersoner i kommunen og synsfaglig personale ved NAV Hjelpemiddelsentral, anbefale hjelpemidler.

Når et hjelpemiddel er innvilget, må man få systematisk opplæring i hvordan og i hvilke situasjoner hjelpemidlene kan brukes.

Kommunehelsetjenesten (blant annet syns- og hørselskontaktene), syns- og audiopedagoger, hjelpemiddelsentralen og private hjelpemiddelfirma kan gi veiledning i pedagogisk og teknisk bruk av hjelpemidler.

Les mer om rettigheter og tilbud.

Kilder

NAV – Hjelpemidler til lek, trening og aktivisering. Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening og stimulering, for å opprettholde og bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne. For å få slike hjelpemidler må barnets funksjonsevne være varig (utover to år) og vesentlig nedsatt.

Lover og regler

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19. Hentet 15. august 2017, fra Lovdata.

Forskrift om stønad til hjelpemidler m.v. (1997). Forskrift om stønad til hjelpemidler m.v. til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen. Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 15. april 1997 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 10-7 og § 25-15. Hentet 15. august 2017, fra Lovdata.no.

Rikstrygdeverket, Arbeids- og rehabiliteringsdivisjonen. (2006, sist endret 2017). Vedlegg 7 til folketrygdlovens § 10-7 a, c, d samt annet og tredje ledd. Regler for særskilte hjelpemiddelgrupper. Hentet 15. august 2017, fra NAV.

Les mer

Hjælpemiddelbasen. Hjælpemiddelbasen er en dansk hjelpemiddeldatabase med oversikt over hjelpemidler, forhandlere, nyheder, forum, litteraturhenvisninger med mer.

NAV Hjelpemiddeldatabasen. Databasen inneholder informasjon om hjelpemidler som kan bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve så selvstendig som mulig. Den inneholder også hjelpemidler som kan gjøre det lettere for de som assisterer. Utvalget omfatter alle typer hjelp.

NAV Hjelpemiddelsentral. Informasjonsside fra NAV Hjelpemiddelsentral.


										
					
Sist oppdatert 31.07.2018