Tolke- og ledsagerhjelp og «grønt kort»

En tolk eller tolke- og ledsagerhjelp fungerer som et bindeledd mellom hørende, som snakker norsk, og hørselshemmede (tunghørte og døve) eller mennesker med døvblindhet, som snakker tegnspråk eller benytter en annen kommunikasjonsmetode innenfor norsk og tegnspråk.

NAV tolketjeneste formidler tolkeoppdrag og utfører tolking. Det kan være bruk for tolk eller tolke- og ledsagerhjelp i ulike sammenhenger, for eksempel møter, legebesøk, fritidsaktiviteter eller sosiale sammenkomster. Både personen som er døv/har en hørselsnedsettelse og den hørende, kan ta initiativ til å skaffe tolk.

For å få innvilget tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede må man fylle vilkårene i folketrygdlovens § 10-5 eller § 10-6. Man må så sende inn en søknad til NAV tolketjeneste, og vedtak må fattes. Når søknaden er innvilget, kan man bestille tolk fra tolketjenesten til konkrete oppdrag.

Flere typer tolkemetoder

  • tegnspråk/taktilt tegnspråk
  • ulike håndalfabet (enhåndsalfabet eller tohåndsalfabet)
  • haptisk kommunikasjon
  • taletolking
  • skrivetolking

Tolke- og ledsagerhjelp for personer med kombinerte sansetap/døvblindhet innebærer også beskrivelse og informasjon om situasjonen man befinner seg i, samt ledsaging til/fra og underveis i oppdraget.

Les mer om tolketjenesten.

Les mer om tolketjenesten på NAV.no.

Stønader og rabattordninger

Trygdestønader
Trygdestønader gis etter spesielle regler, blant annet grunnstønad og hjelpestønad.

Honnørrabatt og andre landsomfattende sosiale rabattordninger
De landsomfattende sosiale rabattordningene innenfor kollektivtransporten består av barnerabatt, honnørrabatt og militærrabatt. Honnørrabattordningen gjelder for personer over 67 år, blinde og uføretrygdede, samt for ektefelle eller registrert partner som reiser sammen med en person med rett til honnørrabatt.

Honnørrabatt for døvblinde med følge
Sammen med annen legitimasjon gir «det grønne kortet» / «Honnørrabatt – Tilleggslegitimasjon for personer med døvblindhet» rett til honnørrabatt og gratis reise for en ledsager på reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte. Ordningen med gratis reise for ledsager gjelder ikke på fly.

Kortet fikk nytt utseende i 2017, og har bankkortformat.

Tilleggslegitimasjonskortet utstedes av sentrene som inngår i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde:

Les mer om Honnørrabatt – Tilleggslegitimasjon – personer med døvblindhet – «grønt kort».

Kilde

Brede, K. S., Hauge, T. S., & Svingen, E. M. (2008). … Er det noen jeg kan snakke med?… Tolk- ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet. Prosjektrapport. Oslo: Skådalen Publication Series No. 27.

Nasjonal kompetansesenter for døvblinde. Hovedoppgaven er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselshemninger, deres pårørende og lokale fagmiljøer.

NAV – tolk. Informasjon fra tolketjenesten for hørselshemmede (tunghørte og døve) og døvblinde.

Regjeringen. (2017). Honnørrabattordningen – Nytt legitimasjonskort for uføretrygdede og blinde. Hentet 22. juni 2020, fra Regjeringen.no.

Regjeringen. (Oppdatert 2019). Kollektivtransport – ansvar og rabattordninger. En oversikt over ansvaret for den lokale kollektivtransporten, herunder skole- og studentrabatten, ungdomskortet, de landsomfattende sosiale rabattordningene og TT-kjøring. Hentet 22. juni 2020, fra Regjeringen.no.

Regjeringen. (2017). Rundskriv N-3/2017 – Honnørrabatt for døvblinde med følgje – Utferding av tilleggslegitimasjon. Hentet 22. juni 2020, fra Regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet. (2017). Rundskriv N-3/2017. Honnørrabatt for døvblinde med følgje – Utferding av tilleggslegitimasjon (PDF). Hentet 22. juni 2020, fra Regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet. (2019). Rundskriv N-3/2019 om rabattordninger i kollektivtransporten (PDF). Hentet 22. juni 2020, fra Regjeringen.no.

Lover

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 22. juni 2020, fra Lovdata.no.


										
					
Sist oppdatert 22.06.2020