Tolk/ledsager og «grønt kort»

En tolk fungerer som et bindeledd mellom hørende, som snakker norsk, og personer med hørselshemning (tunghørte og døve) som snakker tegnspråk.

En tolk/ledsager fungerer som et bindeledd mellom hørende og personer med døvblindhet/kombinerte syns- og hørselsvansker, som snakker tegnspråk eller benytter en annen kommunikasjonsmetode innenfor norsk og tegnspråk. Tolk-ledsagertjeneste innebærer også beskrivelse og informasjon om situasjonen man befinner seg i og ledsaging til/fra og underveis i oppdraget.

NAV tolketjeneste formidler tolkeoppdrag og utfører tolking. Det kan være bruk for tolk eller tolk/ledsager i ulike sammenhenger, for eksempel møter, legebesøk, opplæring, utdanning, fritidsaktiviteter eller sosiale sammenkomster. Både den hørselshemmede og den hørende kan ta initiativ til å skaffe tolk.

For å få innvilget tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede må det først søkes om dette og vedtak må fattes på om man fyller vilkårene. Når søknaden er innvilget, kan man bestille tolk fra tolketjenesten til konkrete oppdrag fortløpende.

Flere typer tolkemetoder

  • tegnspråk/taktilt tegnspråk
  • ulike håndalfabet (enhåndsalfabet eller tohåndsalfabet)
  • haptisk kommunikasjon
  • taletolking
  • skrivetolking

Les mer om tolketjenesten.

Les mer om tolketjenesten på nav.no.

Stønader og rabattordninger

Kilde

Brede, K. S., Hauge, T. S., & Svingen, E. M. (2008). … Er det noen jeg kan snakke med?… Tolk- ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet. Prosjektrapport. Oslo: Skådalen Publication Series No. 27.

NAV – tolk. Informasjon fra tolketjenesten for hørselshemmede (tunghørte og døve) og døvblinde.

Regjeringen. (2017). Rundskriv N-3/2017 – Honnørrabatt for døvblinde med følgje – Utferding av tilleggslegitimasjon. Hentet 28. august 2017, fra Regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet. (2017). Honnørrabatt for døvblinde med følgje – Utferding av tilleggslegitimasjon (PDF). Rundskriv N-3/2017. Hentet 28. august 2017, fra Regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet. (2012). Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til vanleg personbillett (enkeltbillett) (PDF). Hentet 28. august 2017, fra Regjeringen.no.

Lover

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 28. august 2017, fra Lovdata.no.

Les mer

Eikholt - nasjonalt ressurssenter for døvblinde. Eikholt er en nasjonal kompetansetjeneste med hovedvekt på å bygge opp og formidle kompetanse innen kombinert syns- og hørselshemning/døvblindhet. Eikholt inngår i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde som er en spesialisthelsetjeneste i Helse Nord RHF. Eikholt er også tildelt et nasjonalt ansvar for tilpasningskurs for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde for bedring av funksjonsevnen i dagliglivet.

Jungelhåndboka. Jungelhåndboka gir en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i paragrafjungelen og kanskje finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.08.2017