Å miste synet helt eller delvis

Det ligger i menneskets natur å tilpasse seg nye situasjoner og finne egne løsninger. Hvordan redusert synsfunksjon arter seg for den enkelte kan være vanskelig å forstå både for den det gjelder og for omgivelsene.

Mennesker er forskjellige

Å få en synsnedsettelse i voksen alder er en hendelse som får konsekvenser på mange av livets områder. Dagliglivet blir endret. Situasjonen oppleves forskjellig, avhengig av hvilken livssituasjon man er i. For mange er det starten på en følelsesmessig prosess som kan være krevende.

noen har sluttet å hilse på meg
jeg har jo ikke gjort noe galt
bare blitt svaksynt

(Sitat fra deltaker på rehabiliteringskurs på tidligere Huseby kompetansesenter, nå Statped sørøst, fagavdeling syn)

Mange opplever at det er vanskelig å ikke kunne gjenkjenne folk på gaten eller lese en bok som tidligere. Andre savner å kunne ta seg en joggetur alene. Avhengighet av andre for å kunne utføre aktiviteter som man tidligere mestret selv, kan påvirke selvfølelsen. Hjelpeløshet og sårbarhet kan oppstå.

Spørsmålene er mange

Utfordringene og spørsmålene kan være mange. Kan jeg fortsette med jobb? Er det mulig å fullføre utdannelsen jeg har startet på? Hva må til for at jeg skal kunne fortsette å lese? Hvordan skal jeg lage meg middag? Kan jeg lære meg å ta bussen alene?

Den som har fått en synsnedsettelse skal føle seg trygg på at det finnes hjelp og gode støtteordninger. Å møte fagfolk og andre som har opplevd å få redusert syn kan gi svar på de fleste spørsmål.

noen bruker 1 år
noen bruker 5 år
men det kommer

(Sitat fra deltaker på rehabiliteringskurs på tidligere Huseby kompetansesenter, nå Statped sørøst, fagavdeling syn)

Lære nye måter å gjøre tingene på

Ferdigheter må ofte læres på nytt. Noen kan kanskje bruke forstørring for å lese. Andre må lese ved hjelp av lyd og/eller lære punktskrift. Det blir viktig å kunne bevege seg trygt og finne frem inne og ute (mobilitet). Mange andre dagligdagse gjøremål kan også læres (ADL).

Ulike synshjelpemidler kan bidra til at mange oppgaver kan løses. Alle vil ha nytte av å komme i kontakt med hjelpeapparatet med kompetanse på synsvansker.

Synsrehabilitering har som mål å bidra til at den enkelte igjen opplever kontroll og styring med eget liv. Å gjenvinne ferdigheter ved å lære nytt, og lære nytt, kan gi både mot, styrke og selvtillit.

Familie og venner

Et synstap rammer også familie og venner, både følelsesmessig, praktisk og sosialt. Som oftest er det den som rammes, som får oppmerksomhet i form av behandling og oppfølging.

Familien må også få støtte og veiledning, og mulighet for å delta på kurs.

sammen med kompisen min
føler jeg at jeg ser
han gjør det så lett for meg

(Sitat fra deltaker på rehabiliteringskurs på tidligere Huseby kompetansesenter, nå Statped sørøst, fagavdeling syn)

Tidlig hjelp er god hjelp

Det finns mange muligheter for hjelp og gode støtteordninger selv om synstapet har snudd opp ned på mye av livet.

Det å ha noen å snakke med og dele erfaringer med, kan sette i gang gode prosesser. Alle har forskjellige utgangspunkt og vil derfor ha ulike behov. Fagfolk som har møtt mange i denne livssituasjonen vil kunne gi råd, opplæring og oppfølging videre. Andre som har opplevd å få nedsatt syn i voksen alder, kan være gode støttespillere.

det var viktig for meg å treffe
noen som hadde vært synshemmet lenge,
å se at de var vanlige

(Sitat fra deltaker på rehabiliteringskurs på tidligere Huseby kompetansesenter, nå Statped sørøst, fagavdeling syn)

Rehabilitering og opplæring

De fleste som får en synsnedsettelse, vil ha behov for ulike former for støtte, både praktisk og følelsesmessig, for å mestre det å leve med sin nye livssituasjon. Det finnes mange hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere. Det vil være nyttig å lære seg teknikker for blant annet å:

 • lese, skrive og bruke tekniske hjelpemidler
 • ferdes trygt og sikkert
 • mestre hverdagens mange gjøremål

Mange vil også ha behov for støtte til å fortsette i utdanning eller jobb.

Opplæring spesielt organisert for voksne (Opplæringslova kapittel 4A)

Voksne kan blant annet ha rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring. Hvis personen ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, kan de ha rett til spesialundervisning på grunnskolens område.

Statped

Voksne kan ha rett til opplæring etter opplæringslova §4-A1 og §4-A2. For å få opplæring må Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) i kommunen skrive en sakkyndig vurdering. Ut fra den sakkyndige vurderingen fatter kommunen et enkeltvedtak som sier noe om omfang og innhold av opplæringen.

Når kommunen ikke selv har nødvendig kompetanse, kan PPT søke Statped om bistand.

Det kan blant annet søkes om veiledning og kurs når det gjelder:

 • lese, skrive og bruke tekniske hjelpemidler
 • mobilitet/ADL
 • bruk av IKT eller andre tekniske hjelpemidler

Les mer om opplæring i kompenserende ferdigheter på Statped.no

Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund er en service- og interesseorganisasjon for blinde og svaksynte. Norges Blindeforbund tilbyr kursvirksomhet og aktiviteter for personer i alle aldersgrupper, fortrinnsvis ved de tre syn- og mestringssentrene Solvik, Hurdal og Evenes. Målet er å få hjelp til å mestre en ny hverdag, både praktisk og følelsesmessig.

Les mer om kurs i regi av Norges Blindeforbund.

Kontakt

 • Fastlegen er en viktig støttespiller. Fastlegen vil kunne henvise videre til spesialisthelsetjenesten for eventuell utredning og behandling.
 • Kommunen/bydelen der man bor har ansvar for å tilby rehabilitering. Hver kommune eller bydel skal ha en egen synskontakt som gir råd og veiledning og kan bistå med søknad om og opplæring i enkle hjelpemidler. De samarbeider nært med NAV Hjelpemiddelsentral.
 • Voksenopplæringen i kommunen skal kunne tilby opplæring.
 • Kommunen og fylkeskommunen kan søke Statped om bistand.
 • Norges Blindeforbund kan kontaktes direkte.

jeg samlet
på gode øyeblikk
små og store
de ble
1 time
1 dag
1 uke

nå er
det meste godt

(Sitat fra deltaker på rehabiliteringskurs på tidligere Huseby kompetansesenter, nå Statped sørøst, fagavdeling syn)

Kilder

NAV. Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

NAV – hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelse i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.

Norges Blindeforbund (NBF). Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Det overordnede målet er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper funksjonshemmede. De tilbyr kurs og arrangementer for personer med nedsatt syn.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Statped.no – Synstap hos voksne. Les om opplæring i kompenserende ferdigheter, teknologi og hjelpemidler, mobilitet, aktiviteter i dagliglivet og syn og lydmiljø.

Utdanningsdirektoratet – Voksenopplæring. Les om voksnes rett til grunnskoleopplæring, videregående opplæring og spesialundervisning.

Lover og rettigheter

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 6. mai 2020, fra Lovdata.

Utdanningsdirektoratet. (2012). Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012. Hentet 6. mai 2020, fra Utdanningsdirektoratet.

Les mer

Bergh, S., & Frosta Fasting, Aa. (2001). Følelser er fakta. Hentet 23. mars 2018, fra  Studieforbundet Funkis.

Haugen, T. R. (2016). På innsiden av et litt annerledes liv. Larvik: Forlagshuset i Vestfold.

Huseby kompetansesenter. (2010). Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder. Målet for dette prosjektet var å utvikle gode rehabiliteringsforløp for voksne personer som nylig har fått en synsnedsettelse. Hentet 23. mars 2018, fra Statped.

Inde, K. (2003). Se dåligt, må bra (PDF). Hentet 23. mars 2018, fra Indenova.se.


										
					
Sist oppdatert 06.05.2020