Fagpersoner – syn

Hvem gjør hva?

Fagpersoner som tester synsfunksjon har forskjellige ansvarsområder. De bruker tester etter personens alder og funksjonsnivå.

Her nevnes kort hva de enkelte fagpersonene har ansvar for.

Øyelege (oftalmolog)

Øyelegene kartlegger, tester, diagnostiserer og behandler:

 • sykdommer og misdannelser i øynene
 • brytningsfeil (langsynthet, nærsynthet og skjeve hornhinner)
 • skarpsyn

Noen øyeleger, blant annet de som er ansatt i Statped, kartlegger også andre delfunksjoner.

Optiker (optometrist)

Optikerne undersøker og behandler synsfeil ved hjelp av optiske hjelpemidler og synstrening.

Oppgavene består blant annet i å:

 • foreta undersøkelser av synsfunksjon og øyehelse
 • avdekke brytningsfeil og foreskrive hjelpemidler som briller og kontaktlinser
 • diagnostisere og behandle andre synsproblemer
 • henvise direkte til øyelege ved mistanke om øyesykdommer

Ortoptist

Ortoptistene (i samarbeid med blant annet øyeleger) undersøker, diagnostiserer og behandler:

 • skjeling (strabisme)
 • amblyopi (synsnedsettelse av ukjent årsak)
 • dobbeltsyn
 • samsynsvansker
 • øyerelaterte lese- og skrivevansker

Synspedagog

En synspedagog er en lærer, førskolelærer, pedagog eller liknende med videreutdanning i spesialpedagogikk med vekt på syn og synshemning. Noen synspedagoger arbeider direkte med personer med synshemning i blant annet barnehage, skole og arbeid, mens andre er rådgivere og bidrar med:

 • kartlegging og testing av synsfunksjon
 • informasjon og kurs om synshemning
 • råd om tilrettelegging og tiltak
 • opplæring i kompenserende ferdigheter og teknikker

Kilder

Høgskolen i Sørøst-Norge. Optometri. Tilbyr grunnutdanning og formell etter- og videreutdanning for optikere og andre.

Larssen, T., & Wilhelmsen, G. B. (2008/2012). Synsvansker – aspekter ved læring og utvikling. I: E. Befring, & R. Tangen (red.) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Norsk oftalmologisk forening (NOF). (Siste revisjon 2016). Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. Oslo: Legeforeningen.no. Hentet 23. oktober 2017, fra Den norske legeforening.

Norges Optikerforbund. Hjemmeside til Norges Optikerforbund.

Norske Ortoptisters Forening (NOF). Hjemmeside til Norske Ortoptisters Forening.

Sosial- og helsedirektoratet. (2006). Nasjonale faglige retningslinjer. Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn. Retningslinjene er under revisjon. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Hentet 15. mars 2016, fra Helsedirektoratet.no.

Les mer

Helsebiblioteket.no. Offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder. Helsebiblioteket.no kjøper også inn en rekke fagressurser og tilgjengeliggjør disse via nettstedet.

Statped, statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped tilbyr tjenester til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov. Et av fagområdene er syn. Etter søknad kan Statped utrede synsfunksjon, gi opplæring i kompenserende ferdigheter/teknikker og tilpasse læremidler.

Utdanning.no – nettportal er en nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring, og eies av Kunnskapsdepartementet. Her finnes informasjon om ulike yrkesgrupper.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 06.02.2018