Arbeid

Mange personer med synsnedsettelse kan ha behov for tilrettelegging både av fysiske omgivelser og av arbeidsoppgaver, for eksempel merking (taktilt eller ved farger/kontraster), belysning, solskjerming, tilpassede arbeidsmetoder og/eller organisering av arbeidet.

Denne nettsiden henvender seg direkte til deg som har en synsnedsettelse. Her kan du lese om hvilke muligheter som finnes for tilrettelegging når det gjelder arbeid (i alfabetisk rekkefølge).

Arbeidsgiver har så langt det er mulig en særlig plikt til å tilrettelegge for mennesker med redusert arbeidsevne (Arbeidsmiljøloven § 4-6). Arbeidsgiver har også en mer generell plikt til å tilrettelegge ut fra den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger (Arbeidsmiljøloven § 4-2b).

Les om inkluderende arbeidsliv på nettsidene til NAV.

Hjelpemiddelsentralen gir, i samarbeid med NAV-kontoret, råd og veiledning om hva som skal til for å delta i arbeid ved å vurdere utdannings- og arbeidsmuligheter, aktuelle tiltak og virkemidler.

Les mer om arbeidsrettet veiledningstjeneste.

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

Funksjonsassistanse i arbeidslivet er for deg som er blind eller svaksynt eller som har omfattende fysisk funksjonsnedsettelse. Ordningen dekker utgifter til nødvendig, praktisk hjelp i arbeidssituasjonen. Du kan også få funksjonsassistanse til ledsaging.

Les mer om funksjonsassistanse i arbeidslivet.

Hjelpemidler

Kvinne leser ved hjelp av forstørrende TV. Negativt bilde, dvs hvite boksatver på mørk bakgrunn.Etter Lov om Folketrygd har du som har varig nedsatt syn rett på hjelpemidler dersom hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å fungere bedre. NAV Hjelpemiddelsentral formidler hjelpemidlene. Rådgiverne der har god kompetanse på ulike hjelpemidler og kan bistå med utprøving.

NAV Hjelpemiddelsentral kan gjøre en arbeidsplassvurdering sammen med deg og finne ut hvilken tilrettelegging som er nødvendig for å kunne utføre arbeidsoppgavene på en hensiktsmessig måte.

Les mer om hjelpemidler.

Lese- og sekretærhjelp

En annen aktuell ordning kan være lese- og sekretærhjelp. Dette er et tilbud til deg som er blind eller sterkt svaksynte og som på grunn av synsvanskene ikke selv kan lese og skrive i tilstrekkelig grad, til tross for egnet hjelpemiddel.

Les mer om lese- og sekretærhjelp.

Mentor

Hvis du trenger praktisk bistand og veiledning, eller opplæring i ferdigheter som er rettet mot arbeidet, kan NAV i en del tilfeller gi tilskudd til en mentor. En mentor er en medarbeider som er frikjøpt for å gi deg ekstra bistand for å mestre jobb eller utdanning.

For mer informasjon, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Mobilitet

Hvis du skal begynne på et arbeidssted der du ikke er kjent fra før, eller trenger å lære deg veien fra offentlig kommunikasjon til arbeidsstedet, kan du få støtte fra kommunen til å lære deg å ta seg frem på en sikker og selvstendig måte.

For mer informasjon, ta kontakt med kommunen der du bor.

Transportordninger

Dersom det er utfordrende å komme seg til og fra jobb, finnes det transportordninger som fylkeskommunal TT-ordning, NAVs arbeids- eller utdanningsreiser for personer med funksjonsnedsettelse, grunnstønad til transportutgifter og tilleggsstønad til reiseutgifter under arbeidsrettede tiltak.

For mer informasjon, ta kontakt med fylkeskommunen og/eller ditt lokale NAV-kontor.

Kilder

NAV – arbeid. Informasjonsside fra NAV om arbeid.

NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelsentralene bidrar til at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir inkludert i utdanning og arbeidsliv.

NAV – tilrettelegging. Informasjonsside fra NAV om tilrettelegging av arbeid.

Lover og forskrifter

Arbeidsmiljøloven. (2005). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. av 17. juni 2005 nr. 62. Hentet 8. februar 2019, fra Lovdata.no.


										
					
Sist oppdatert 12.09.2019