Belysning og blending

Mann viser frem en lampe som gir lys oppover mot taket.Personer som er svaksynte, bruker mye krefter på å se. Gode og riktige lysforhold kan derfor være av stor betydning med tanke på hvor godt man kan utnytte synskapasiteten sin. Når lyset er tilrettelagt utfra personens synsfunksjon, er det lettere å delta aktivt i ulike aktiviteter.

Synsfunksjonen varierer fra person til person, avhengig av synsdiagnose, grad av synsnedsettelse og lysforhold. Mange andre faktorer spiller også inn. Noen har nedsatt syn i skumring og mørke og har behov for økt belysningsstyrke og mye lys. Andre er lysømfintlige og har behov for lysskjerming. Lysforholdene må av den grunn tilpasses den enkelte.

Allmennbelysning

Sørg for jevn og god allmennbelysning i hvert enkelt rom. Det bør ikke være store forskjeller i belysningsstyrke i de ulike rommene man ferdes i, fordi øyets evne til å tilpasse seg ulike lysnivå (adaptasjon) kan være svekket hos personer som er svaksynte.

Det kan være en fordel om belysningen er regulerbar slik at den kan varieres ut fra påvirkning av sollys/dagslys og type aktivitet som utføres.

Punktbelysning

Noen har behov for ekstra punktbelysning ved aktiviteter der det stilles ekstra krav til å se detaljer.

Ved punktbelysning må lyset falle på det den svaksynte skal se på og ikke på personen. Det er viktig at lyset ikke gir gjenskinn fra blanke flater slik at man blir blendet.

Blending

Blending skaper ubehag og vanskeliggjøre det å se. Dette gjelder både direkte og indirekte blending. Både allmennbelysning og punktbelysning må derfor ha god avskjerming.

Direkte blending

Når en får sollys eller lys fra taklamper og vindu direkte mot øynene, kalles det direkte blending.

Indirekte blending

Indirekte blending er skinn mot øynene fra blanke flater som for eksempel:

  • lakkerte og nybonede gulv
  • bøker med glansete ark
  • blanke bord eller overflater

Kilder

Jensen, K. O. (1995). Noget om lys-og småbörn som er svagsynede. Kalundborg: Refsnæsskolen, Institut for blinde og svagsynede börn og unge i Danmark.

Jacobsen, M. (2007). En lærepenge OM LYS. Blindesaken. 2, s. 4 – 6.

Jacobsen, M., & Skinnes, K. J. (2007). Lyset bestemmer hvor blind jeg er. Blindesaken. 2, s. 15.

Norges Blindeforbund (2010). En skole for alle – også for svaksynte og blinde. Oslo: Norges Blindeforbund.

Olsson, K., Westman, A., Ytterbergh, M., & Ôberg, L. (2008). Synguiden förskola – en vägledning för dig som möter barn med synskada i förskolan. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet. Hentet fra Specialpedagogiska skolmydigheten.

Les mer

Norges Blindeforbund. (2009). Kontraster – farger – belysning. Et forsøk på å kategorisere hjelpetiltak med hensyn på universell utforming og svaksynte. Oslo: Norges Blindeforbund.

Norges Blindeforbund. (2009). Lys = å se eller ikke se. Oslo: Norges Blindeforbund.


										
					
Sist oppdatert 25.01.2021