Utdanning

Denne siden henvender seg direkte til deg som har en synsnedsettelse.

Her kan du lese om hvilke muligheter som finnes for tilrettelegging når det gjelder utdanning etter videregående skole (i alfabetisk rekkefølge).

Hjelpemidler

Etter folketrygdloven har du rett på hjelpemidler for å kompensere for nedsatt lese- og orienteringsevne. Det er NAV Hjelpemiddelsentral som formidler dette. De har god kompetanse på ulike hjelpemidler for personer med nedsatt syn, og kan bistå med utprøving av ulikt utstyr.

Les mer om hjelpemidler.

Lese- og sekretærhjelp

Alvorlig grad av nedsatt syn kan utløse rett til lese- og sekretærhjelp. I praksis vil det ofte være glidende overganger mellom hva en mentor bistår med og hva en lese- og sekretærhjelp bistår med (se mentor). Lese- og sekretærhjelp søkes om gjennom NAV Hjelpemiddelsentral.

Les mer om lese- og sekretærhjelp.

Lånekassen – ekstra stipend

Nedsatt syn kan gjøre det ekstra krevende å gjennomføre en utdanning. For eksempel bruker mange mye energi på å lese, orientere seg og følge med på forelesninger og kollokviegrupper. Det kan også kreve litt ekstra å få all tilretteleggingen på plass. For noen medfører det at man bruker lengre tid på utdanningen. Det kan også være vanskelig å ha jobb ved siden av studiene slik som mange andre studenter har.

Lånekassen har en ordning hvor du kan søke om ekstra stipend og støtte over en lengre periode. Det du kan få er

  • ekstra stipend hver måned
  • støtte i to ekstra måneder om sommeren
  • støtte til forsinkelse utover et undervisningsår

Les mer om ekstra stipend og støtte fra Lånekassen.

Mentor

Hvis du trenger praktisk bistand og veiledning, har NAV en ordning som kalles mentor. Med denne ordningen kan NAV gi tilskudd til frikjøp av en medstudent som kan hjelpe deg med diverse praktiske oppgaver som for eksempel å ledsage ved faglige og sosiale arrangementer, skanne utlevert materiell, lete frem litteratur på bibliotek og nett, bruke læringsplattformer og layout ved skriftlige innleveringer.

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt for nærmere informasjon.

Mobilitet

Du kan få støtte til mobilitet og orientering, for eksempel opplæring/trening i teknikker for forflytning og hjelp til å bli kjent i ditt nye miljø. Dette kan gjøre deg bedre i stand til å bevege deg fritt rundt på skolen, høyskolen eller universitetet.

Ta kontakt med kommunen du bor i.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

Har du behov for elektronisk tilrettelagt pensum eller pensum på lyd eller punktskrift, kontakter du Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek i god tid før semesterstart.

Les mer på hjemmesiden til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.

Særskilt vurdering

Ved søknad til høyskole/universitet kan du be om særskilt vurdering når særlig tungtveiende grunner (for eksempel sykdom eller funksjonsnedsettelse) gir grunn til å tro at poengsummen din ikke gir et riktig bilde av dine kvalifikasjoner. Du må oppfylle kravene til generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav, hvis det finnes.

Det er også mulig å søke om å få tidlig svar på søknaden, noe som kan gi bedre tid til tilrettelegging av studiesituasjonen.

Les mer om særskilt vurdering og tidlig opptak ved å søke på hjemmesiden til Samordna opptak.

Tilretteleggingstjeneste

De fleste høyskoler og universitet har en tilretteleggingstjeneste for studenter med nedsatt funksjonsevne. De har god kompetanse på hvilke muligheter som finnes og kan delta i et samarbeid omkring tilrettelegging. Du bør ta kontakt i god tid før studiestart for å avtale et møte. Tilretteleggingstjenesten kan også bistå med studievalg før du søker om opptak.

Transport

Dersom det er utfordrende å komme seg til og fra studiestedet, finnes det transportordninger som fylkeskommunal TT-ordning, NAVs arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemmede, grunnstønad til transportutgifter og tilleggsstønad til reiseutgifter under arbeidsrettede tiltak.

Ta kontakt med fylkeskommunen din og/eller ditt NAV-kontor.

Kilder

NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelsentralene bidrar til at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir inkludert i utdanning og arbeidsliv.


										
					
Sist oppdatert 04.04.2017